Előző fejezet Következő fejezet

A belterület és a határ földrajzi nevei

SZABÓ VILMOS

 

1. Bevezetés

Több mint három évtizede, hogy néhányan elhatároztuk, településünk történetével komolyabban foglalkozunk. Ezért 1958. január 14-én falutörténeti munkaközösség alakult Mórahalmon. Tudtuk, hogy csak tudós emberekkel együtt lehetünk eredményesek és akkor, ha erre a munkára szükség van. Bálint Sándor is jelen volt ezen a tanácskozáson, és személyes okok miatt is, támogatást ígért. Ő a szegedi nagytáj népéletének megírásával tudott segítségünkre lenni.

A több mint két évtizeden át itt dolgozó ember igen sokféle tapasztalatot szerezhet arról, ami körülötte történik. Én itt tanítottam, itt dolgoztam, s mint történelem szakos tanár érdekelt is az itt lakók élete, munkája és életkörülményei. Tanítványaimnak, munkatársaimnak az érdeklődését is igyekeztem erre irányítani. 1967-ben Szécsy György Képek Mórahalom múltjából és jelenéből c. könyvének megjelenése jelezte, hogy van valamennyi erő és igény múltunk bemutatására. Ezt a könyvet alapvetésnek fogadhatjuk el ma is.

A 70-es években a Hazafias Népfront Csongrád Megyei Honismereti Bizottsága támogatta a helyi kezdeményezéseket és tervszerű, szakszerű munkát kért. Börcsök Vince és Juhász Antal, akiket a szegedi táj tanyavilágának szeretete áthatott, s tudományos igénnyel is foglalkoztak vele, szívesen adtak segítséget. A faluban szakkör alakult. A feldolgozó munkán túl, akkor az anyaggyűjtésben is támogatták munkámat néhai Németh Ferenc agronómus és néhai Pakai Mihály agronómus. Szívesen hallgattam meg az emberek visszaemlékezését, sok fotót készítettem az itteni munkáról, és ezeket a nyilvánosság elé is tettem, hogy az emberek lássák saját mindennapjaikat a „Képes Króniká"-ban.

A gyűjtőmunka elkezdése óta (több mint három évtizede) sok változás történt Mórahalmon. Ezért most adatkiegészítés vált szükségessé, de a határrészre vonatkozó meglevő adatanyagot is mérlegre tettük. Ebben a munkában Börcsök János (sz. 1945.), Fazekas Imre (sz. 1927.), Szabó Tibor (sz. 1932.), id. Szűcs József (sz. 1922.), ifj. Szűcs József (sz. 1948.) segítettek. Nekik is köszönöm és mindazoknak, akik kérdéseimre szívesen válaszoltak.

 

2. A feldolgozás módszere

Három olyan fontos munka van, amely a település földrajzi neveire is kitér. Az egyik „Szeged sz. kir. város határának birtokvázlata" (1887) c. kataszteri térkép, amely a mai Mórahalom területére vonatkozólag 31 helynevet jelöl. (Munkámban ezeket K-val jelölöm.) A tanyaföldek és szőlőhegyek elterjedtségére igen jól használható térkép volt segítségünkre: Jakabffy Lajos: Szeged sz. kir. város határának térképe (Sokszorosította Magyar Áll. Nyomda Bp. 1919.) (A helyneveknek e térképen való előfordulását J-vel jelöltem.) Inczefi Géza Szeged környékének földrajzi nevei c. kötetében (Akadémiai Kiadó Bp. 1960.) 55 helynevet jelöl meg Mórahalom területéről. (E helyneveket I-vel jelöltem.) Ahol a történeti múlt kiemelését fontosnak ítéltem, a könyvre utalással, ezt jelezni kívántam. Aki minden adatra kíváncsi, e könyvekhez forduljon. Az ismétlések elkerülés miatt is ismertnek kellett elfogadnom Szécsy György Képek Mórahalom múltjából és jelenéből c. könyvét. A feldolgozás során jutott tudomásomra, hogy van egy Pesty Frigyes-féle helynév-gyűjtemény, de ennek anyagát nem láttam.

A teljesebb munkára törekvésem miatt a helyi lakosok közlése bírt még forrásértékkel, akik jól ismerik a területet. Igen gyakran fordult elő, hogy nemcsak a hagyományos értelemben vett földrajzi névvel találkozhattunk. Különféle iparosok, kereskedők műhelyeit, boltjait, mintaszerűen gazdálkodók tanyáit, köztiszteletnek örvendők házát is fölvettük gyűjteményünkbe, mivel megállapíthattuk, hogy ezek az építmények, helyiségek nemcsak egy generáció számára szolgáltak tájékozódásul, hanem az utódokra is hagyományozódott az elnevezésük. E helyek elnevezéseit összegyűjtöttük, a térképen bejelöltük.

Néhány népi magyarázatot, észrevételt is találtam. A változás, a fejlődés folyamata miatt 1990-ben zártuk le az anyaggyűjtést.

A sajátos, magyar névadó gyakorlat miatt két-három dologra külön is ki kell térnem. Ősi középkori magyar névadó gyakorlat nyilvánul meg abban, hogy a kivándorló, homokra települő családról nevezik el azt a területet, amelyet birtokba vesz. Ahol szőlőt telepítettek, ott a hogy szó hozzáadásával szintén az első letelepülő családról nevezik el a területet. Egy-egy ilyen hogy 50—200 holdat foglal magában, amely részben házasodás, részben adás-vétel útján más családok birtokába is juthat. „Szőlőhegy, túlnyomóan szőlővel betelepített homok. Kiemelkedés nincs." (Kovács János: Szeged és népe 1901.) „Mifelénk lapos a mező, mint az asztal, mégis amely részén régi szőlők vannak, azt hegynek nevezik." Tömörkény István: Célszerű szegény emberek. Szeged, 1923. Idézet Bálint Sándor: Szegedi szótár. Akadémiai Kiadó Bp. 1957. a hegy, hogy címszóhoz.

Egy-egy régi tanyához sömék, sömjék (Szinnyei József: Magyar Tájszótár I—II. Bp. 1893—1901.) vagy semjék, semlyék is tartozik (Bálint Sándor: Szegedi szótár I. 1957. 399.), amelynek kiterjedése 1—50 hold is lehet. El is szokták rekeszteni, ez a kilső kerítés, kottát, amely lehetővé teszi a jószágtartás sajátos istállózó, legeltető jellegét. A sömjéken kaszált fű a sómjékszéna. Egyébként még a sömjéknek több részét és fajtáját ismerik és nevezik meg.

A terjedelmesebb tanyabirtokhoz a szék, székfőd, azaz szikes terület is tartozik. Az elpárolgó vadvizek széksót hagynak maguk után, amelyben állandósulhatnak. A székfőd egyes részei, nagyobb egységei földrajzi névvé állandósulhatnak. A szék terméketlen terület, növényzete csenevész. Egyes részei az első tanyai megszálló családok nevét viselik (területünkön pl. Biteszék).

A névanyag közzétételében, amit Szőreg és Algyő földrajzi neveit feldolgozó tanulmányában Szabó József megfogalmazott, én is alkalmazom:
„A térképre utaló szám után elsőként a helyi nyelvjárási ejtésnek megfelelő népi elnevezés szerepel, utána zárójelben a belterületen a jelenlegi hivatalos név áll, a külterületen pedig az esetleges kataszteri név található, vagy — néhány esetben — egyéb történeti forrásban előforduló adat következik. Ha a belterületen a hivatalos elnevezés, külterületen pedig a kataszteri név, vagy valamely történeti név megegyezik a címszóként álló népi névvel, akkor zárójelben tildejelet (~) használtam. A zárójel után a térszíni formára és a művelési ágra vonatkozó jelölés található meg, majd a névhez kapcsolódó (esetleges) népi névmagyarázat zárja le az egyes névcikkek anyagát. Az általános gyakorlatnak megfelelően a neveket számozással jelöltem a térképen. A számozást a belterület északnyugati részén kezdtem, és nyugatról keletre, északról délre haladtam, majd a külterület északnyugati részétől ugyanúgy haladva folytattam a számozást."

A népi nevek hangalakjában a köznyelvivel megegyező hasonulásos és más jelenségeket nem jelöltem, viszont y'-vel írtam át a köznyelvi helyesírásban /v-vel jelölt névalakokat. A köznyelvtől eltérő nyelvjárási vonásokat jelöltem, így a labiális ö-zést, a magánhangzók nyúlását és minden egyéb nyelvjárási sajátságot. Ha ugyanannak a földrajzi egységnek, objektumnak több elnevezése van, akkor ezeket használati gyakoriságuk sorrendjében közlöm és kettősponttal különítem el egymástól őket. A földrajzi nevek helyesírásában, az egybe- és különírásban Inczefi Gézának a Szeged környéki névanyag közzétételében kialakított elveit követem.
Az adatközlők által nem ismert, de a kataszteri térkép alapján pontosan helyre korlátozható neveket is természetesen bevettem a gyűjtés anyagába, s ezeket zárójelben [] közlöm, ugyanazzal az írásképpel, ahogyan ott szerepelnek.

A tájékozódás segítése érdekében a neveket a dolgozat végén ábécérendben is közlöm.

A település területe 8314 ha, lakossága 5859 fő. (A Magyar Népköztársaság Helységnévtára 1973. Bp. 556.)
Ezúton mondok köszönetet Juhász Antalnak a hasznos tanácsokért és baráti segítségéért. Lektoromnak, Szabó Józsefnek köszönöm az előzetes megbeszélésen elmondott tanácsait, majd észrevételeit.

 

Rövidítések

I. Térképek és szakirodalom

 

K = Szeged sz. kir. város határának birtokvázlata, 1887. c. kataszteri térkép. Móra Ferenc Múzeum, Szeged.

J = Jakabffy Lajos: Szeged sz. kir. város határának térképe. Sokszorosította Magyar Áll. Nyomda Bp. 1919.

I = Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei. Akadémiai Kiadó Bp. 1960.

 

II. Szövegre vonatkozóak

Cs = csatorna Mf = mélyenfekvő
e = erdő S = sík
É = ér sz = szántó
G = gödör szö = szőlő
Hr = határrész = tér
Ke = kereszt U = utca
1 = legelő Ú = út
Lh = lakott hely      

3. A belterület földrajzi nevei

  1. Dobó István utca (~) U
  2. Otthagyi szöllők (Kossuth park) Lh. A település belterületén az Ady Endre tér, Hunyagi liget és a Kossuth park által határolt rész. Sík, laza, homokos szerkezetű, főleg szőlőművelésre használt kb. 15—20 kh. terület. Leginkább a Babarczi családok (Malmos, Balázs, Vörös, Pávás) használatában volt. A kiöregedett, keveset termő szólőre járta az a mondás, hogy „az idén még használom, de gyüvőre otthagyom, mert Pista sógor is otthagyi." 1945 után házhelynek osztották ki, belterület lett.
  3. Zrínyi utca (~) U
  4. Ságvári köz (~)
  5. Hajtóút: Felszabadulás útja (Felszabadulás utca) U. A Szabadkára, illetve Lengyelkápolnára, (Zákányszék), Zsombora, Kiskunfélegyházára, Kecske métre vezető út belterületi szakasza. A szabadkai vásárokon — ősszel és tavasszal — vásárolt állatokat ezen az úton hajtották hazafelé. Rúzsa Sándor nevében rabló „kapcabetyárok" elvették az úton hajtott jószágok egy részét, és továbbhajtották azokat a balástyai, kisteleki, félegyházi és kecskeméti vásá rokra vagy a betyártanyákra, és ott orgazdáknak eladták. Ezért kapta a Hajtó út elnevezést.
  6. Újosztás: Rokkant fődek (Hunyadi liget, Ady tér) Lh. Té. Kiosztott, parcellázott földek neve. A belterület északi része a Hunyadi liget. Ady tér, Kossuth park és a Zrínyi utca által határolt terület. Az első világháborús hadirokkantak kaptak 1-2 hold földet örök használatra. A rokkant földek a település belterülete, a mai Hunyadi liget. 1945 után a nagycsaládosok jutányos áron kaptak telket.
  7. Lőtér (~) Té. A Levente Mozgalom céljai érdekében kialakított terület és épület, majd az 1970-es években az MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség) újította fel állami támogatással.
  8. Benzinkút f~) Az ÁFÉSZ üzemeltetésében.
  9. Vásártér (~) Té. A rendszeresen megtartott országos állat- és kirakodó vásárok területe volt.
  10. László bognár műheje: László István bognármesternek volt itt a műhelye.
  11. Kisbót. [ÁFÉSZ házi-bolt.] A bolt környékében (Kossuth park) lakók legfontosabb élelmiszerszükségletét elégíti ki.
  12. Babarci Feri háza (~). Babarczi Ferenc Nyár utca 1. szám alatt lakó gazda, hites magatartású, erős akaratú, jó hírű, szorgalmas ember. Ragadványneve nincs.
  13. Nyár utca (~)U
  14. Szántó utca (~)U
  15. Munkás utca (~) U
  16. Oncsa házak. A negyvenes években a hajléktalanná vált nagycsaládosok részére országos akció keretében épült házak.
  17. Arató utca (~) U
  18. Kapás utca (~) U
  19. Dankó utca (~) U
  20. Bástya sor (~)
  21. Tanács-bót. Tanács Imre boltja a Bástya sor sarkán működő vegyesbolt volt.
  22. Öregasszonyok sora (József Attila utca) U. Nevét az ottlakó, tanyákról beköltözött, idős, özvegy parasztasszonyokról kapta.
  23. Alkotmány utca (~) U
  24. Birkajárás Lh. Az 1890-es években a juhok számára kijelölt legelő volt. A belterülettől nyugat, északnyugatra 1 — 1,5 km-re fekszik, most a település leglakottabb része.
  25. Öregek napközije (Idősek Klubja) A megnövekedett létszámú időskorúak életében vállal fontos szerepet.
  26. Cukros-Mariska néni. Novak Sándorné cukorkaárus, aki a gyerekek és idősek Mariska nénije volt a hatvanas években. Négykerekű babakocsihoz hasonló kocsijával járta a vásárokat, piacokat. Portékái: ABC-cukorka; bocskorszíj; erős; dianás; omlós; karamellás és krumplicukor.
  27. Varga kovács műheje. Varga Mihály kovácsmester 1930—1944-ig itt dolgozott, majd ifj. Varga Mihály vette át a műhelyt.
  28. Babarci cipész műheje.
  29. Smidt cipész műheje.
  30. Fináncia: Pénzügyőrség. A pénzügyőri szakasz hosszú ideig a környék községeiben az adóköteles bortermés összeírásában és tiltott cselekmények meggá tolásában kapott fontos szerepet. Biciklivel jártak. A nem éppen hízelgő „zöld legyek" (zöld színű ruházatukról) néven emlegették őket.
  31. Guci cipész műheje. Guczi Ferenc hosszú ideig dolgozott itt, a direktóriumnak is tagja volt.
  32. Labanc bognár műheje. Labancz János bognármester főleg Zádori kovácsmes ternek dolgozott, de néhány éven át a gépállomáson a cséplőgépek javításánál ő végezte a famunkákat.
  33. Poják asztalos műheje. Polyák Mátyás asztalosmester, halála után felesége vezeti a műhelyt.
  34. Szélgrád-bót. Szelgrád János kiskereskedő a környék nagyforgalmú boltjának a tulajdonosa volt, ma az ÁFÉSZ üzemelteti.
  35. Úttörő utca. (~) U
  36. Rigó utca. (~) U
  37. Kati néni kávézója. A régi piactéren a Barmos iskola mellett kávét, teát és cukorkát lehetett vásárolni, szeszes italt nem.
  38. Becő-bót. Becző Gyuláné a leégett kocsma helyén épített boltot, most lakóház.
  39. Barmos iskola. Nevét Barmos György helybeli plébánosról kapta, a 20-as évek második felében épült, Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége (1922—31) ideje alatt. Az akkor épült elemi iskola és gazdasági iskolák jellegzetes homlokzata, stílusa máig is felismerhető. Több négytantermes iskola szolgálati lakással egybeépített volt. Jelenleg is tanítanak itt.
  40. Iskola. (~) Az 1964-ben létesített épületben gimnáziumi tanítás kezdődött el, majd a jelentkező igényeknek jobban megfelelő postaforgalmi szakközépiskolai tanításra tértek át. A járulékos igények, fenntartási gondok miatt az iskola elkerült Kistelekre. Azóta általános iskola, most Móra Ferenc Általános Iskola van itt.
  41. Petőfi utca (~)U
  42. Fürtön Miklós kőműves. Igen sok lakóház felelős kivitelezője.
  43. Galgóczi-lakatos műheje. Galgóczi József lakatosmester, Móra utca sarok, a mesterséget fia, Sándor folytatta.
  44. Táncsics Miháj utca (~) U [Táncsics Mihály utca]
  45. Csend utca (~)U
  46. Köztársaság utca (~) U
  47. Rózsa utca: Rózsa Ferenc utca: [Rózsa utca] U
  48. Juhász Gyula utca (~) U
  49. Móra Ferenc utca (~) U
  50. Honvéd utca (~) U
  51. Szabadság utca (~) U
  52. Egyenlőség utca (~) U
  53. Délibáb utca (~)U
  54. Új-temető (~) A századforduló táján a település szélén kialakított temetkezési terület.
  55. Hobbikertök (~) A Petőfi utca végén a 70-es években kiosztásra került hétvégi kiskertek.
  56. Kűiskola (~) Kőiskola. Az elsők közötti téglából épült iskola. Eltérő a stílusa az  „öregiskolától".  Föltehetően a település legmagasabb pontján épült. Néhány évvel ezelőtt még tanítás folyt benne. Most autósiskola.
  57. Piactér (~)
  58. Víztorony (~) Társulási alapon önkéntes hozzájárulással szerveződött, és ma már a belterületen kiépített vízhálózattal biztosítja az ivóvizet.
  59. Dosztig iskola: Öregiskola (Napközi otthon). A korábban itt tanító és élő Dosztigh Ferenc tanítóról kapta a nevét. Egy időben épült a községi épületek kel a múlt század végén. (Bővebben: Szécsy György 39. laptól).
  60. Posta f~) Modern felszereléssel épült a 80-as évek elején.
  61. Rendőrség, Rendőrlakások.  (~) 1892-től az alsóközponti rendőrök saját lovaikkal és kocsijaikkal innen látták el a környék közrendvédelmét. Az őrs mellett építették lakóházaikat is. Ma területi feladatokat ellátó intézmény.
  62. Állatorvosi rendelő (~)
  63. Tüdőgondozó (~)
  64. Tanács: Közigazgatási Kirendeltség: Községháza: Tanácsháza (Városháza). A száz éve felavatott Alsóközpont hivatalos épülete. A kapott feladathoz igazodóan különböző elnevezése volt. (Bővebben: Szécsy György 60. laptól).
  65. Tűzoltóság (~) A ma már több megértéssel és támogatással működő testület hatékonyabban tud fellépni.
  66. Ződköröszt: (Gyermekrendelő) A szakszolgálat a tanyavilág ellátásában is jelentős tevékenységet fejt ki.
  67. Bölcsőde (~) A belterület széléről a megüresedett orvoslakás helyén kialakí tott intézmény.
  68. Császár kőműves. Császár Géza és testvére, Dezső nagyon sok intézmény és lakóház felépítését végezte el.
  69. Egésségház (~) A település központi helyén egy épületben kapott helyet a három orvosi rendelő és a gyógyszertár, az emeleten a dolgozók lakásai vannak.
  70. Kisbank. (Takarékszövetkezet) (~) A helyiek és a környékbeliek pénzéből létesült a jelentős szerepet betöltő szövetkezet.
  71. Pramonád: park (~) Té. A templom előtt az 1900-as évek elején mocsaras, vízállásos terület volt, amit az 1920-as évek közepén Szeged város feltöltetett homokkal. Valaha itt volt a Kálvária stáció, itt tartották a körmenetet. Két szobor is található. Ma fásított, a fák alatt sétány és padok vannak.
  72. Onibusz álomás: Omnibusz állomás várakozó helye a templom melletti kicsi épületben volt. 1913—14-ben Vér Sándor kocsis utasszállító bérfuvarozást végzett Szegedre. Lovasjármű egyszerre négy személyt szállított a macskakövezett úton. A járat a postát is szállította.
  73. Szegedi út (~) Ú. Átmenő forgalma igen jelentős. Az út két oldalán igen sok iparos nyitott műhelyt, nyíltak ki boltok.
  74. Zádori kovácsműhej. Zádori Lajos kovácsmester a Csend utca sarkán, jó hírű kovácsmester volt.
  75. Vargáné koszorús. Varga Illésné koszorúkészítő, aki 1940 óta dolgozik.
  76. Öreg temető Lh. A századfordulón létesített temető először egész Alsótanya halottait fogadta. Területe a Juhász Gyula, Rózsa és Köztársaság útja közötti terület. Ma már ez a rész is beépített lakóházakkal. (ír róla Bálint Sándor I. 304. laptól, Szécsy György 33. laptól.)
  77. Szécsi borbéj. Szécsi Imre borbély és fodrászmester Rózsa utca.
  78. Hajdúné koszorús. Hajdú Imréné koszorúkészítő Szegedi utca és Rózsa utca sarok.
  79. Ziha hentös: Rziha Károly hentes és mészáros, Juhász Gyula utca sarok.
  80. Hódi kovács. Hódi János kovácsmester 1920-50 között dolgozott.
  81. Hangács paprikakészítő. Hangács János paprikakészítő (Szegedi utca) századunk első évtizedeiben a paprika házi feldolgozásával foglalkozott.
  82. Tót kovács. Tóth János kovácsmester műhelye (Szegedi utca), aki nyugdíjasként is sokáig dolgozott.
  83. Varga szabó. Varga Ferenc szabómester (Szegedi utca) híres mester volt, évtizedeken keresztül a környező községekről is sokan felkeresték.
  84. Révész-kocsma. Szegedi utca.
  85. Lázár fatelep. Lázár Lajos asztalosmester az OTP helyén.
  86. Hajdú műszerész. Hajdú János műszerésznek az OTP melletti telken volt a műhelye és a nagyon fontos eszközök: kerékpárok, permetezőgépek stb. javításával foglalkozott. A műszerészek konkurráltak egymással.
  87. Nagybank: Ótépé (OTP) (~) Az ideiglenes helyéről a Honvéd utca sarkán megépült új társasház földszinti részére került. Hálózati feladatait a környező településekre is kiterjeszti. (Bővebben: Szécsy György 87. laptól).
  88. Határőrlaktanya:  Tébécé-Átképző  (Szociális Otthon)   (~) Szegedi utca. A Trianon után megépített határőrlaktanya a megváltozott igények szerint különböző funkciót töltött be. (Bővebben Szécsy György 68. laptól).
  89. Fürdő (Köztisztasági Fürdő) Szegedi utca. A szép környezetben 1965-ben kialakított termálfürdő nagy forgalmat bonyolít le, és sokan keresnek itt gyógyulást. (Bővebben: Szécsy György 70. laptól).
  90. Világháborús emlékmű: Erzsébet szobor. (Első világháborús emlékmű (~) A szobor 1071 elesett nevét örökíti meg a templom előtti téren, (bővebben: Szécsy György 43. laptól).
  91. Negyvennyócas emlékmű (~) A Gracza Antal és Záhony István 1848-as honvédtisztek emlékére épült emlékmű 1912-ben készült a tanítók kezdeményezésére. (Bővebben: Szécsy György 14. laptól).
  92. Szovjet emlékmű (~) A második világháborúban győztes Vörös Hadsereg elesett katonáinak emlékére az 50-es évek elején először a templommal szemben készült egy szerény emlékmű, ettől néhány méterrel távolabb a 70-es években egy fekvő ötágú csillagot építettek, amelybe emléktáblát is elhelyez tek.
  93. Kinyérváró halom: Kinyérvári domb: Kenyérosztó domb: Piactér. Táncsics és Felszabadulás utca közötti területen. Elnevezése: „Kenyéradásra vártak", kettős jelentéssel 1. a piactéren várták a Horgosról hozott friss kenyeret 2. a napszámosfogadás a két háború között. (Erről még Bálint Sándor 201—202 lapok és I. 44. lap).
  94. Plébánia (~) Római katolikus, hivatalos helyiség és lakás.
  95. Templomfőd: Templomföld. A város által a templomépítés céljából eladott földek neve.
  96. Kápolna: Templom. A ma is létező római katolikus templom helyén valamikor kápolna volt. Védőszentje Szent László. (Bővebben: Bálint Sándor 1.202.)
  97. Buszállomás  (~) A menetrendszerű autóbuszjáratok kitérő és fordulási területe, az utasok részére kiépített váró és melegedő helyiségekkel.
  98. Kálvária (~) A templom előtti területről a 60-as évek elején került a mai helyére, a templom mellé és védettebbé is vált.
  99. Méntelep. Szeged városa létesítette, a fajtiszta lótenyésztés érdekében.
  100. Óvoda.  (~) Korszerű, a megváltozott igényeknek jobban megfelelő, a nagyforgalmú utaktól védett helyen kialakított intézmény.
  101. Varga kőműves. Varga Illés kőművesmester, Mező utca sarok.
  102. Vass műszerész. Vass Illés műszerész műhelye volt, ugyanott fiának asztalos műhelye van.
  103. Hajdú-bót. Hajdú Imre kiskereskedő boltja volt.
  104. Kátéesz: KTSZ f~) Az ötvenes években létrejött kisipari szövetkezet épülete, ahol akkor 14-féle részleg kapott helyet.
  105. Volford-főzde. Ezen a helyen volt szeszfőzde és gyümölcsízt előállító üzem részleg is. (Kecsedlinek nevezték a helybéliek.)
  106. Szabóné botja. Szabó Mihályné szatócs üzlete, az államosításig népszerű volt.
  107. Vegyibót: Kölcsönző. Szőlő utca sarok.
  108. Lógó-lakatos. Paplógó Antal lakatos és cséplőgép-tulajdonos műhelye, aki hosszú időn át az egyik legjobb hírű cséplőgép-tulajdonos volt, később azonban csak műhelyét vezette, 96 éves korában halt meg.
  109. Pölös-borbéj: Pölös János borbély és fodrászmester.
  110. Hajdú-borbéj: Hajdú Imre borbély és fodrászmester.
  111. Kiss Balázs botja. Fűszerkereskedés 1945-ig, majd gabonaraktár, most tévé javítóműhely.
  112. Vaszkó-kocsma, majd Kis Márki (Marci) István kocsma.
  113. Pópity-borbéj: Pópity József borbély és fodrászmester.
  114. Kecskeméti István pék
  115. Borfölvásárló
  116. Mulati cipész műheje (~) A műhely tulajdonosa Mulati Jenő cipészmester.
  117. Szabóné fodrász. E műhelyben 1956 után a Fodrász KTSZ alakult meg.
  118. Balog koporsós: Balogh Antal koporsós.
  119. Bütyök-bót: Bálint-bót. A boltos a híres kereskedők egyike, Bálint János, aki a szövetkezeti boltok közül is többet vezetett.
  120. Balog borbéj műheje. Balogh Jenő borbély és fodrászmesternek a régi óvoda helyén, majd a Bankházban volt a műhelye.
  121. Régi óvoda (~). Valamikor egyetlen óvodája volt a településnek (Bővebben: Szécsy György 90. laptól), az új megépülése ellenére nem vált feleslegessé.
  122. Nagy Mihály hentös: Önki: Presszó. Fraunhoffer Mihály, termete miatt „Nagy Mihály", saját tulajdonú épületében nyitotta meg a mészárszéket és segédei közül többen jónevű hentesek lettek. Az épületben volt tejcsarnok is, majd az ÁFÉSZ önkiszolgáló élelmiszerboltja, jelenleg presszó.
  123. Tejcsarnok: Tejbegyűjtő.  1948—52 között a Littomerczky tejcsarnokban vették át a gazdáktól a tejet. Ezen a helyen lett később az ÁFÉSZ önkiszolgáló boltja. A tejüzemet a Bástya sorra helyezték át, majd a Vörös Október termelőszövetkezet kezelésébe került.
  124. Kupola Dezső használtcikk-kereskedő: Kószó Dezső haszonvasfelvásárló-eladó. Népi neve ragadványnévi eredetű.
  125. Hangya: ÁFÉSZ Kisáruház.
  126. Bankház. A Népbank megszűnése és felszámolása ellenére az épület a nevét megőrizte. Jelenleg pártház.
  127. Könyvtár (~). A többszöri hely változás után a Bankházban kialakított helyiségekben, több különálló részleggel működik.
  128. Tápbót. ÁFÉSZ tápbolt, Masa Sándor telkén.
  129. Németh Józsefné fodrász.
  130. Gépálomás: Gépállomás: Haladás mezőgazdasági szakszövetkezet: Homok kultúra mezőgazdasági szakszövetkezet. A gépállomás 1951-től 57-ig állami támogatással fejlődött. A visszafejlesztés és a megszűnés után itt működött a Haladás, most a Homokkultúra Mezőgazdasági Szakszövetkezet. (Bővebben Szécsy György 63. laptól)
  131. Lenin út: István király út Ú. A településre bevezető Szegedi utca egy szakaszának névváltozatai.
  132. SZELKA-szerviz (~) Az István király úti társasházban.
  133. Villanytelep (~) A DEMASZ területi feladatot ellátó hálózati központja.
  134. Munkácsy Mihály utca (~) U
  135. Erkel Ferenc utca (~) U
  136. Bartók Béla utca (~) U
  137. Gyepsor (~)
  138. Mező utca: U. Mező Imre utca: Mező utca
  139. Domb utca (~) U
  140. Szőlő utca: Szöllő utca (~) U
  141. Remény utca (~) U
  142. Dózsa György utca (~) U
  143. Tömörkény István utca (~) U
  144. Szövetkezeti utca (~) U
  145. Mikszáth Kálmán utca (~) U
  146. Szécsényi István utca (~) U Széchenyi István utca
  147. Kodály Zoltán utca (~) U
  148. Kölesei Ferenc utca (~) U Kölcsey Ferenc utca
  149. Tanács-fuharos: Tanács Ferenc fuvarozó. Néhány évtizeden át előbb lófogattal, majd kistraktorral végzett mindenféle szállítást a lakosság részére. A falu legnyugodtabb embere hírében állt. Gyakori használatban: „Majd a tanácsosúr eviszi."
  150. Kiss-koporsós. Kiss Ferenc koporsós, egyben a sírásási feladatokat is vállalja a család.
  151. Kóty el juhvágó. Kotyel József juhvágó, aki csak ezzel foglalkozott.
  152. Szabóné koszorús. Szabó Szilveszterné koszorúkészítő.
  153. Engine koszorús. Engi Andrásné koszorúkészítő.
  154. Malomköz (~)
  155. Varga-paprikás. Varga József paprikakikészítő, paprikafeldolgozást vállalt a család.
  156. Csőke-kőműves. Csöke József kőműves sok lakóház építési és felújítási munkálatainak kivitelezője.
  157. Szülőotthon: Diákotthon: Orvosi rendelő. Ugyanaz az épület változó funkci ókkal; most lakás.
  158. Földmívesszövetkezet: ÁFÉSZ-iroda. Önálló kiskereskedők visszafejlesztése révén, a Hangyafiókot is megszüntetve fejlődött a Földművesszövetkezet. Önálló irodaházával több településre kiterjedő feladatot lát el.
  159. Gazdasági Egyesület: Katona-vendéglő: Kultúrház: Művelődési Ház (Erkel Ferenc Művelődési Ház). Az 1905-ben az Alsótanyai Gazdasági Egyesület által
   létesített épület előbb egyesületi célokat szolgált, majd bérlőknek kiadták. 1948-ban államosították, azóta művelődési feladatokat lát el. (Bővebben Szécsy György 92. laptól).
  160. Gelli-malom: Gerle-malom. Építtetője Dr. Gerle Imre ügyvéd volt. A jelenleg is működő malomban rozslisztet készítenek, (bővebben Szécsy György 36. laptól).
  161. Bálint (Batki) gödrök. Lh. A belterület szélén, a szikes területeken kialakított vályogvető gödrökből igen sok házhoz vetett vályogot a vállalkozó 2-3 család.
   A gödröket feltöltötték és most ott több emeletes társasház van.
  162. Pékség. A mai sütőüzem helyén Rziha Sándor pékmester készítette a kerek, magas finom kenyeret. Kiflit, perecet is készítettek és árultak Ásotthalmon is. Ma modern sütőüzem, területi ellátást végez.
  163. Löszök Úr fodrászműheje: Sebők Papp Mihály fodrászműhelye az 1930—40-es években a mai pékség területén volt. Ünnepi alkalmakkor a nevezett díszma
   gyar zsinóros ruhát viselt s ezzel kitűnt a helyi viselettől. Az életét egyedül leélő mester 72 éves korában halt meg. Neki tulajdonítják a szólást: „Eladom a sárga lovamat, veszek (így e-vel!) motrot, löszök úr!"
  164. Főzde (~). 1978 májusig Meló Károly vendéglős tulajdonában lévő szeszfőzde azóta az ÁFÉSZ kezelésében működik.
  165. Patika: Gyógyszertár. A Mészáros-féle gyógyszertár saját tulajdonú épületében működött. (Bővebben Szécsy György 70. laptól)
  166. Mozi: Filmszínház (~) A malom által termelt árammal működött a 20-as években létesített mozi, előbb néma-, majd hangos filmek vetítésével. (Bővebben Szécsy György 90 laptól).
  167. Sztipics-bót: Szörényi Ferenc boltja.
  168. Oravec-kárpitos műheje: A tulajdonos Oravecz István kárpitos.
  169. Vér Pista asztalos műheje: A tulajdonos Vér István asztalosmester, a Gyepsor sarkán.
  170. Gépálomási lakások: Gépállomási lakások. A gépállomás működése idején az alkalmazottak lakását biztosította.
  171. Supi kovács műheje: Horváth (Supi) János kovácsmester műhelye, aki nagyhírű, közkedvelt ember volt.
  172. Sarló utca (~)
  173. Tót asztalos műheje. Tóth Nándor és később fiai (István és Sándor) folytatták az asztalosmunkát.
  174. Papírbót: Cukrászüzem. A cukrászüzem területi ellátást is végez.
  175. Sebők-bót: Sebők Mátyás kiskereskedő, jóhírű és nagyforgalmú boltot vezetett. Itt most húsbolt van.
  176. Bangó-kocsma: Kisvendéglő. Az épület tulajdonosa Bankó János volt és a kocsma messzehírű, most az ÁFÉSZ üzemelteti.
  177. Béke utca (~) U
  178. Csöke szobafestő. Csöke Pál szobafestő és mázoló, aki nagy előadói készséggel is rendelkezett és sok tanulót alkalmazott, s így sorra pingálták a település házait. A figyelem ébrentartásához gyakran használta az „aranyoskám" megszólítást.
  179. Szódás: Szikvízüzem. Régebben a vendéglőhöz tartozott, most az ÁFÉSZ üzemelteti.
  180. Füzes utca (~) U
  181. Kertész utca f~)U
  182. Jókai utca (~)U
  183. Béke utca (~)
  184. Sportpája, -öltöző (~) (bővebben Szécsy György 49. laptól).
  185. Kissori út. Ú. A kisvasúti sínek melletti régi szikes út, melyet karbantartott kövesúttá építettek ki. A vasút megszűnése óta autóbuszjárat van Kissoron át Ásotthalomra és járat van Madarásztóra is.
  186. Álomás: Alsóközpont néven Kisvasúti állomás. A településen 10 km hosszúságban kiépített pályán több megálló volt. Alsóközponton vasútállomás kitérővel, szolgálati lakással, jegypénztárral, kiadóraktárral. Állomásfőnökök: Balogh Jenő, Ónodi József, Mohos Gábor. Nagy gyakorisággal hangzott el: „Mék az álomásra."
  187. Rákóczi tér (~)Té
  188. Paprika köz (~)
  189. Iskola utca (~)U
  190. Régipósta. Az 1910-es években létesült Alsóközpont Postahivatal látta el a levélkézbesítést és a kézikapcsolású telefonösszeköttetést. Most itt csak lakás van (bővebben Szécsy György 54. laptól)
  191. Fölvásárló-telep (~)
  192. Tüzép (~) ÁFÉSZ kezelésében.
  193. Paprikatelep: Paprikafelvásárló és feldolgozó telep. Az 1954-ben létesült felvásárlótelep a környező települések paprikatermésének felvásárlására és feldolgozására jött létre.
  194. Gazdasági iskola. Általános iskola. 1928 októberében nyílt meg az alsótanyai mezőgazdasági szakiskola. A mintaintézménnyé fejlesztett iskola igazgatója Benke Ferenc volt. Most itt általános iskola van. (Bővebben Szécs György 40. laptól).
  195. Májusi út (~)U
  196. Szegfű utca (~)U
  197. Földműves utca (~) U
  198. Kalász utca (~)U
  199. Tavasz utca (~)U
  200. Kisvasút utca (~)U


   4. A külterület földrajzi nevei


  201. Móric-sarok (~) S, sz. Belterülettől északnyugatra kb. 10 km-re, Mórahalom, Zákányszék és Rúzsa határán négy irányban elágazó út. Nevét Gárgyán Móric Imréről kapta, tehát ragadványnévi eredetű. A határ északi kiszögellése.
  202. [K. Halászka. Zákányszékkel szomszédos határrész megnevezése.] Kis része Mórahalom.
  203. Tanácshögy: Tanácshegy (K. J. L: „1840 k.: Tanácshegy, 1855: Tanásh, 1987: Tanácshegy" S, sz. Tanács csn+hegy „szőlő". A belterülettől északkeletre kb. 5 km-re 25—30 hold, jelenleg nagyüzemi szőlőtermesztés folyik. Nevét egy jobbmódú,  nagyobb szőlőterületet használó gazdáról kapta.  Talaja sík, homokos.
  204. Telefonos út  (7.   ~) Ú.  Mórahalmot Rúzsa község Vágó határrészével összekötő szikes út,  a településtől északnyugati irányban kb.  6 km-re, Mórahalom—Zákányszék határán. 1944 őszén a szovjet hadsereg csapatai ezen haladtak. Útvonaluk: Horgas-Alsóközpont (Mórahalom) érintésével Rúzsa-Laposjárás, Pusztamérges. A telefonos út mentén épült a csorvai iskolát és orvoslakást összekötő telefonvonal.
  205. Hétágú út (~) Ú. Nagyistvántól északnyugatra hét út találkozása.
  206. Zákányi út: Zákányszéki út (~) Ú. A Szeged-Baja-i (55-ös) útról a településen átvezető műút Zákányszékre.
  207. Ludasi hegy: Ludas hogy: Ludas hegy (K. J. I.) S, sz. Feltehetően ragadványnév alapján történt elnevezés. Sík terület, 60 hold, szőlőt termesztenek, talaja homokos. Belterülettől északkeletre kb. 5 km-re, részben tagi, részben nagyüzemi használatú szőlőterület.
  208. Nagyistván K.: buckás homok. J. I.: 1769: „édes Atyáink még 1719 esztendőben bizonyos Nagy-Istvány néven nevezett Teleket... meg vettek.  1855: Kerle térképen Nagy István partos terület, homokos, szántó." S. sz.
  209. Nagyistvánerdő (I.~) e. A mórahalmi határrészen Nagyistván területén 1868 és 1873 közötti időben telepített erdő neve. A belterülettől északnyugatra, kb. 8 km-re, területe 40 hold.
  210. Nagyistvány (~) S. sz. kb. 150 holdnyi terület. Talaja sík, futóhomok. A nép nyelvén a „nagyistványi eső" és az „északi szelek hozzák a nagyistványi esőt" mondás valójában porfelhőt jelent, amikor szél fölkavarja a homokot. Területén jelenleg szántóföldi művelés folyik, szakszövetkezeti kezelésben.
  211. Fölsőnagyistványi harangos csőszház (~) A belterülettől északnyugatra kb. 8 km-re lévő csőszház, amely a nevezett erdővel körülvett szőlőterület közepén helyezkedik el. A csőszt a szőlősgazdák fogadták fel április 25-én a szüret befejezéséig, természetbeli juttatásért. Feladata volt, a szőlőtermés őrzése és vihar közeledtére hosszan harangozni. A harang jelenleg is ott van, de nem használják.
  212. Belsőjárás K.: a szeged-alsóvárosi puszta belső része, amelynek nagyobb részét 1854-ben 30 évre adta haszonbérbe Szeged városa. Ezért e területet „harmincéves földek"-nek is emlegették. Az egész Belsőjárás városi bérföld volt az 1945. évi földosztásig.
  213. Arankahögy (~) Szö. Belterülettől északkeletre kb. 6 km-re, területe 20—25 hold. Talaja laza homokos, szőlő-, gyümölcstermesztésre alkalmas. Jelenleg közös telepítés, őszibarackos. Elnevezése: aranyat érő volt a szőlőtermése. Ez nevének utólagos magyarázata.
  214. Masa tanya: Masa János tanyája (~) A zákányszéki szikes útról leágazóan, a Császárrétjétől északkeletre lévő nagyobb tanya. A jól gazdálkodó földműves hosszú életét (101 —102 évig élt) ott élte le.
  215. Farkas K.: A belterülettől északra, Zákányszék felé fekvő határrész megnevezése. J. I.: A terület szerepel a II. József korabeli térképen és 1855-ös Gerle térképen is. Magában foglalja a Ludasi és Tanácshögy egy részét.
  216. Császár partya: Császár partja (~) A belterülettől északra, a rét partosabb részén épült néhány tanya környékét nevezik így. A talaja vályogkészítésre alkalmas. A tavaszi áradások miatt Jójárt Márton, Bata Pál és a Csiszár család a parton építkeztek.
  217. Kerekiskola: Fölsőmórahalmi iskola (~.) A település belterületétől északkeletre kb. 5 km-re. Eredetileg az épület négyzet alakú volt („széle-hossza egy"), nevét erről kapta.
  218. Császárréttye: Császárrétje. (I.~) L. 1814: Császár Réttye időszakos vízállásos, rét. Császár családnév+rét mélyen fekvő legelő, kaszáló+je birtokos személyrag. Mórahalomról Zákányszék felé vezető úton, 3 km-re, 40 holdnyi terület.
  219. Szabóhögy: Szabóhegy (K. J. I (~)Szö. 1840: „Szabó vagy Halász Hegy" szőlő és szántó. A Szabó családnév-l-hegy szőlő alakból. A helynek párhuzamos neve is van a tulajdonos változása folytán. A belterülettől északra kb. 3 km-re 20 holdas terület. Jelenleg a szakszövetkezet nagyüzemi szőlőterülete.
  220. Radvánszkiköröszt: Radvánszki köröszt (~) Ke. Az első világháború táján építették. Az elmondások szerint Radvánszki Jánosnak álmában megjelent a Szűzanya és azt mondta, hogy építsen egy keresztet. Mellette harangláb is van, 1928. szeptember 28-án szentelték fel. Vihar közeledtével még most is megkondítják.
  221. Császárvíz (J. I. (~) Mf. Zákányszék felé vezető úton vízállásos, nádas terület. Nevét a Császár nevű gazdáról kapta.
  222. Gátőrház (~) Belterülettől északnyugatra. Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság által épített szolgálati lakás, mellette raktár is van. Partmenti ház, amelyben a gátőr lakik (csatornaőr).
  223. Tüdőköröszt (J.) Ke. Engi (Tüdő) Vince gyógyító emberről kapta a nevét. Az első kereszt, amely a múlt században épült. Teljes részletességgel Grynaeus Tamás Engi Tüdő Vince: A legenda és a valóság című tanulmányában dolgozza fel. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972/73-1. Szeged, 1973.)
  224. Tyúkászház: Farkas tanya (J. ~) Belterülettől keletre 4 km-re. Az 1800-as évek végén a Farkas (Piros) család egyik tagja létrehozta a szénnel, fával, napraforgóhéjjal fűthető, önjáró, gőzgéppel üzemeltetett olajütő-sajtoló kisüzemét. A lakosság ide hordta a félig pirított tányéricamagot és itt étolajat préseltek, ütöttek belőle. A fennmaradó napraforgóhéjából és olajpogácsából (szak) való tápanyagot a baromfi-, sertés-, tehénállomány hasznosította. Kb. 1920-as években az üzem mellett 120 négyzetméter alapterületen vályogfalú, de háromszintes baromfiólat építettek az előbb nevezett hulladék hasznosítása céljából, 150-200 db. tojóállományuk volt.
  225. Rúzsahögy: Rózsahegy (~) sz. (I. 1770.: Telekem Rosák Szomszédságában.) A település belterülete előtt a bajai út melletti terület.
  226. Oroszdűlő (~). Belterülettől északnyugatra 3 km-re lévő dűlőút. Nevét a dűlőút mentén lévő II. ker 70 számú tanya tulajdonosának édesapjáról kapta.
  227. Vagner erdő (~) Nagyistványi erdő egyik szöglete, a belterülettől északnyugatra kb. 7 km-re, területe 10—15 hold. Elnevezését Wagner Gyula vízügyi mérnöktől kapta, aki az akácerdőt telepítette. Talaja erdőtelepítésre alkalmas, laza szerkezetű. Ma állami erdő.
  228. Vagner tanya (~) Az erdőnél lévő épület kezdetben a Homokkincse Termelő szövetkezeti Csoport (TSZCS) tulajdona lett és ott központ alakult ki, majd az egyesülések folytán a Homokkultúra Szakszövetkezet tulajdonába került.
  229. Virágzó kultúr: Kollár kultúrház: Ecsetüzem. A termelőszövetkezeti csoportok megalakulásakor a „Virágzó" (1961—66) központja volt. Nevét Kollár Istvánról kapta, aki ott vezetőségi tag volt és az épület létrehozását szorgalmazta. Egyesülések után itt ecsetüzem létesült, a Homokkultúra Szakszövet kezet segédüzeme. Jelenleg illatosító anyagok kiszerelését és csomagolását végzik.
  230. Komócsin-féle főzde. Az Orosz dűlő sarkán volt. Törkölypálinka, szilva, alma, cefre főzésével foglalkozó kisüzem, a belterülettől északnyugatra 3 km-re. A századfordulótól a 20-as évekig működött. Az épületet lebontották.
  231. Malmos Babarci tanya (J.~) A település északi oldalán, a belterülettől kb. 1 km-re. A 30-as években még szemestakarmányt (kukorica, árpa) őrölt, ún. „fél" vitorlával, vagyis kétszárnyú vitorlával.
  232. Kollár-sugarút (~) Ú. Nevét Kollár Istvánról kapta, aki a „Virágzó" Termelő szövetkezeti Csoport (TSZCS) vezetőségének egyik tagja volt 1966-ig. Javaslatára nyitották meg azt az utat, amely az 55-ös útról a Kerekiskolához vezet. Ma már csak motorosok és biciklisek használják.
  233. Masakanyar (J. ~) Az 55-ös műút egy szakasza a belterülettől nyugatra kb. 4,5 km-re. Nevét az út mentén lakó Masa családról kapta. Tanyájuk ma is megtalálható. A régi éles kanyart a KPM egyenesítette.
  234. Kutyaménös: Kutyaménes I.: (~) sz. A szegedi határt a szilaj- vagy rideg ménesen kívül kezes ménes (igába tört) is járta. Olykor a két fajtát közös ménesben tartották, és ezek gúnyos neve a szilaj pásztorok ajkán kutyaménes volt. Ilyen nevű (Kutyajárás) Ásotthalom—Mórahalom határán található a belterülettől nyugat-északnyugatra (8 km). Talaja: alacsony fekvésű, jó minőségű szántó. A nevezett terület jó része most is a településünkhöz tartozik. Az adatközlők magyarázata szerint a név eredete: „Erre csak a kutyák jártak."
  235. Kószó-tejgyűjtő. A Masakanyarnál lévő Kószó tanyában hosszú ideig volt tejgyűjtés. A környék tehéntartó gazdáitól vették át a tejet és szállították Szegedre.
  236. Móradomb (~). Móra nevű család tulajdonát képező területen a talajszinttől 5-6 méterre magasodó, kiemelkedő domb, akácfával fásítva. (Erről bővebben Bokor István: Móradomb és környéke. Tanulmány a szegedi tanyavilágból. Szeged, 1936.) A 70-es években egy részét elhordták.
  237. Zsigaház (~) Területe a Szeged—Baja-i műút 16-os kilométerénél van kb. 500 négyszögöl nagyságban. A „Zsigaház" ragadványnév. 1925—26 táján a ház tulajdonosa (Sárkány István) saját artézi kútjával ellátott halastavat hozott létre. Értékesítéssel is foglalkozott. A kút tönkrement, a tó elmocsarasodott, a helyén most ingoványos terület van.
  238. Birkajárás: Juhjárás MF1. (I.: 1840.: Juh Járás) Mélyfekvésű terület, rét, a juhok számára kijelölt legelő volt. A belterület előtt a Folyónál a bajai út szélénél.
  239. Bajai út (~) Ú. Szeged és Baja térségét összekötő műút, mely kelet-nyugati irányban átszeli Mórahalom egész területét.
  240. Kupak tanya Tanács Kupak Sándor módos gazda, cséplőgéptulajdonos háza.
  241. Újosztás (~) sz, sző. A valamikori nagyobb birtokokból kiosztott, felparcellázott földterület. Itt a Tandari és a Magyar földek voltak, amelyekből 1945 után nagyobb terület kiosztásra került. Általában Gizafődek néven ismerik.
  242. Malmos csatorna (~) Cs. Belterülettől északkeletre 2 km-re a Folyó felső szakasza. Nevét a mellette lakó Malmos Babarcziékról kapta. A belvizek elvezetésére hozták létre. Nehezen tud kiszáradni. Hal van benne, néhány madár, bíbic, csíz, nádirigó. Régen angolna, „csíkhal" is volt benne.
  243. Fojó É (I.) Mórahalomtól északnyugatra, Bogárzótó vizéből kiinduló mesterséges csatorna egyik szakasza, a Nagyszéksóstón és a Kisszéksóstón áthaladva ezek fölösleges vizét a Tiszába vezeti. Vize gyorsan folyik, a gyors folyása különbözteti meg az erektől. Szárazság idején kiszárad.
  244. Szent János: Szent János csatorna (~) Cs. A Folyó belterülettől Szeged felé 1 km- re lévő szakasza. Nevét a csatorna partján elhelyezett Nepomuki Szent János szoborról kapta. A belvizek elvezetésére mesterségesen létrehozott vízelvezető csatorna. Állatvilága nincs, száraz időszakokban kiszárad, sás, gyékény található benne.
  245. -
  246. Dobó-féle szélmalom. A település belterületétől északra, az Alkotmány utca végénél volt. Szétbontásra a 20-as évek végén került sor.
  247. Magyar köröszt (~) Ke. VII. ker 141. számú tanya mellett Magyar Péter építette. Minden Péter-Pál napján mise volt a kereszt mellett.
  248. Nagy-Sziksós: Nagyszéksós K. J. I. (~) I.: 1840.: Nagy Szik Sós a Giba-féle telekkönyvben. 1852: nagy szék sósnál... kaszálló, 1855: Nagy Széksós—Kerle Antal térképén. Szeged—Alsótanya legnagyobb   szikes tava, amelyről a nagyszéksósi tanyai kapitányságot elnevezték.
  249. Nagyszéksóstó J. I. (~) A nagyszéksósi szikes területen képződött tó. Jelentős madárvilága van.
  250. Kószó bognár tanyája. Kocsihoz, ekéhez, lókapához, fogasboronához faalkat részeket készített Kószó Antal. Foglalkozott szőlődaráló kád, hordó javításával is.
  251. Tót kovács mííheje. Tóth Géza II. ker 22 szám alatti kovácsműhelyét gyakran felkeresték a környéken lakók a 30—40-es években.
  252. Kószóhögy (~) sz. Kószó hegy I.: „Kószó családnév-l-hegy szőlő. A város körüli szőlők kipusztulása után 1764-től telepítenek a homokon szőlőt és ezeket első telepítőjükről nevezik el."
  253. Zombori-tanya a mai Meló semlyéken. A területet megvásárolta Meló Károly vendéglő- és szeszfőzde-tulajdonos.
  254. Meló semjék (~) 1. A belterülettől nyugatra kb. 500 m-re, területe 30 hold. Talaja: vizes, nádas, legeltetésre alkalmas kaszáló és kb. 7-8 hold szántó. A falu kialakulásakor ezen a részen „vetették" szikes agyagból vályogot. A házak lábazata téglából, míg a felmenő falak vályogból készültek. Ez a semlyék nevét Meló Károlyról kapta, aki 1945 előtt a területet megvásárolta. Itt van a település szérűskertje.
  255. Szűcsház: Szűcs József háza. Itt volt a település első péksége a múlt század közepén. Az épület ma is megvan, lakóház.
  256. Biteszéki mögálló. A kisvasúton közlekedő vonat ezen a megállóhelyen megállt, teheráru feladása, leadása nem történt, csupán utasszállítás. Jegykia dás nem volt. A kalauz menet közben adott jegyet a kért leszállóhelyig.
  257. [Tepszihögy. Tepszihegy I.: tepszi tészta-, hússütő bádogedény+hegy, szőlő. Nevét alakjáról kapta.]
  258. Minta Dobó tanya: Gazdabót J. I. A belterülettől keletre kb. 1 km-re nagyobb tanyaház, kisebb major. Főleg a nagyistváni szőlőhögyön termelt borairól és mintaszerűen nevelt állatairól, mintaszerűen művelt termőföldjeiről kapta a nevét. Tulajdonosa Dobó István és fia, István volt. A tanyát államosították, jelenleg a Hommokkultúra Szakszövetkezet konzervtelepe, ahol paradicsom lévonal üzemel. Ma itt van a Gazdabolt.
  259. Masa-rét. Mf. 1. J. A Masa család (utoljára Gyula) birtoka. Mellette kb. 30—40 hold részben kaszáló, részben nádas, zsombékos terület. Fácán, nádirigó, róka található, vadonélők.
  260. Szécsi Tóni-tanya. A belterülettől nyugatra kb. 2,5 km-re. Nevét az ottlakó nagygazda, cséplőgép-tulajdonos Szécsi Antalról kapta. 1945 után a birtokot szétosztották. Az épület jelenleg nincs meg, helyén az ún. cselédház került felújításra.
  261. Szécsi kanyar. J. (~) Ú. A településen átvezető műút Ásotthalom felé kb. 2 km-en át egyenesen halad, s első íve (kanyar) az ott levő Szécsi tanyánál kezdődik. A kanyar a tanya tulajdonosáról kapta ezt a nevet.
  262. Ötágú út. (~) Ú. Homokos út, a belterülettől délkeletre Mórahalom, Röszke, Domaszék határán. Ötágú, mert a központból öt irányba ágazik el.
  263. Útászház. J. (~) Útkaparó ház az országút mentén. Belterülettől keletre 300 m-re, bajai műút mentén. Útőrök laktak benne, egymás mellett két ház van.
  264. Kazierdő. e. K. J. I. Nyárfa, akácerdő, a 19. század 30-as éveiben telepítették. A 80-as években egy részét kivágták és szőlőt telepítettek a helyére.
  265. Kazihögy. sz, sző. A belterülettől nyugatra, kb. 2 km-re, területe 25—30 hold. Talaja: laza homok, nagyobb része jelenleg közös művelésű szántó, tagi kezelésben 1-1,5 holdnyi szőlő. A nagyobbik rész a Homokkultúra Szakszövetkezeté. Nevét Kazi nevű gazdáról kapta.
  266. Bikaistálló (~). A belterülettől 3 km-re, a fajtaerősítés érdekében fenntartott istálló.
  267. Dobó kocsma. V. ker 79. A környékbelieket fogadta.
  268. Hajdú bognár műheje. Itt Hajdú Szilveszter bognármester műhelye volt. Dolgozott ifj. Hajdú Imre, Hódi János, Tóth János kovácsoknak.
  269. Tüsöksori harangláb. Ke. A Fábi kocsma mellett állt, jelenleg III. ker. 3 szám alatt használják, felszentelt. 1953—54-ben a kazihegyi szőlősgazdák itt építet ték fel, jelenleg  a külterület legrendezettebb keresztje  és haranglábja. A harang bronzöntvény, tartója Y alakú fa, teteje sátortető alakú bádoglemez, korábban deszka, illetve zsindely tetővel. Kezelője Varga Ferenc. Ma is szól minden délben és vihar előtt.
  270. Biteszék. (~) 1. Határrész Mórahalom és Nagyszéksós között, a belterülettől 1,5 km-re, délkeletre, területe: 60—70 hold. Talaja: szikes altalajú, kevés fűhozammal. Birkalegelőnek használták. Száraz időben „kivirágzik a szik." Nevét az ottlakó Bité nevű módos gazdáról kapta.
  271. Rusahögy. sz. szö. K. I.: „1830 Rusák egyibe Rúzsa Josef szomszédságában." A belterülettől délkeletre kb. 6 km-re a Madarásztó és Kisszéksóstó közötti terület, szőlőhegy. Tagi használatú földek.
  272. Görbeház (~). Belterülettől 1 km-re keletre L alakú, régen nádtetős paraszt ház. Hosszabbik része melléképület, rövidebb része lakott. A 40-es években Légoltalmi megfigyelőállomás. Szeged-Alsóközponton az elsők között épült ház, valószínűleg alakja miatt nevezték „görbeház"-nak. Volt a Gerle család tulajdonában, majd a termelőszövetkezet tulajdona lett. Lakás céljára használták, az 50-es években a bunkerek építéséhez e tanya mellett építették ki a betonkeverő és vízellátó berendezéseket.
  273. -
  274. Széksósi műút (~) Ú. A településről kivezető székes utat kövesúttá (aszfalttal borított)  alakították át.  A hegyes útíveket levágták.  Az út csatlakozik a Szeged—Jugoszlávia E5 úthoz. Röszkén át menetrendszeri buszjárat Szegedre.
  275. Nagyszéksósi öregiskola (~). 1853. április 19-én nyílt meg. 1920-as évek végén tanteremmel és lakással bővült. A tanítás 1977-ben megszűnt.
  276. Nagyszéksósi újiskola. (-~) A nagy gyermeklétszám miatt vált szükségessé az új iskola megépítése az 1920-as években.
  277. Széksósi harang. (~) Ke. A tanítás kezdetét megelőzően, illetve a delet jelezték, Szentmihálytól Szentgyörgy napig reggeli 5, déli 12 és 19 órakor. Szentgyörgy naptól Szentmihályig hajnal 4,12 és 20 órakor, ezenkívül az iskolai tanítások idején 7.30-kor és 8 órakor. A harangozó az iskola tanítója volt. A hónap első, második és harmadik vasárnapját megelőzően mise kezdete előtt háromszor, 15 percenként harangoztak. „Beharangoztak misére."
  278. Ipar-szöllők. (~) sz, szö. 1900-as évek első felében, a belterülettől nyugatra, kb 2-3 km-re. Területe: 10—15 hold. Régimódi telepítésű szőlő volt. Ökrökkel vontatott talajforgatás, szekérkeréknyom távolságra ültetett, túlnyomórészt kadarka. Jelenleg szántó. Talaja: ritka, homokos, szőlőművelésre alkalmas. Iparkodtak a tulaj donosok a futóhomokot megkötni, innen a neve: iparszőlők. Széksóstói álomás: A kisvasút széksóstói állomása, lakással, jegypénztárral, raktárral, minden áthaladó vonat megállt itt. Az állomások telefonösszeköttetésben álltak a szegedi gazdasági vasút központjával. Az állomáson szembe jövő forgalom kitérővel biztosítva.
  279. Széksóstói bót: ÁFÉSZ széksósi vegyesbolt. (~) A lakosság ellátását mintegy 30 éven át az állomással szembeni saját házában, Paplógó Antal vezette külterületi bolt biztosította. A bolt mellett italbolt is állott a lakosság rendelkezésére.
  280. [Gáspártelek. I.: „1752: Gáspár teleket... maga édes attyam vette meg 1725 esztendőben."] Széksóstói vasútállomástól délkeletre megjelölt terület.
  281. Katapart. (~) szö. Belterülettől délnyugatra kb. 7 km-re. „Katapart" ragadványnév a Felvidékről ideszármazott Wolford—Bunford család leszármazott jainak megkülönböztetésül szolgál; a Wolford Katalin családjából ma is élők a Katák. Talaja: futóhomok, talajszinttől kb. 2,2 méter magasságban emelke dik ki, szőlőtermesztésre alkalmas. Területe kb. 10—15 kh.
  282. Fürtönsor. (~) Belterülettől délkeletre, 1 km-re. Hossza: 2 km. Túlnyomó részt Fürtön családnevűek laktak itt, neve innen ered. Jelenleg a családnak két tagja él itt.
  283. Kószóhögy: sz. szö. K. J.: Kószó hegy I.: „1843. Koszok tájékán... szőllőnknek használható homok." Kisszéksóstól északnyugatra elterülő szőlő, 15—20 hold
   területen, talaja nagyszemű futóhomok.
  284. Butika-ház (~). A település belterületétől nyugatra kb. 2,5 km-re a Tüsöksoron lévő ház, ahol 2 dl. nagyságú cserépbutikkal (lapos alakú üvegedény) mérte az italát (pálinkát) a tulajdonos. A legények, idősebb emberek elmentek a Butika-házba és elfogyasztottak egy-egy butikkal és vittek is haza egy-egy edénykével. Ma a felújított házban Hajdú Illés lakik.
  285. Dobó (K.: A belterülettől keletre fekvő határrész megnevezése. J. I.: 1930: „Kaszáló földem... Dobók szomszédságában" (~). A nagyszéksósi út mellett elterülő szikes, semlyékes terület. „Emönt a Dobóba..."
  286. Gácsérhögy: Gácsérhegy K. J. I.: Kerle térképen 1855: Gátsér hegy Gácsér családnév+hegy szőlő. (~). Tüsöksortól nyugatra terül el. Nevét tulajdonosá ról kapta. Területe: 30 hold, szőlő a századforduló idején. Belterülettől 4 km-re, sík, futóhomok. 1942-ben a belvíz kipusztította a szőlőterületek zömét, szántóvá alakult. Nagyrészt szakszövetkezeti közös művelésű terület.
  287. Sátánjárás (J. I. (~). Sátán családnév+járás, legelő. Sátán név a Wolford család gúnyneve. Tüsöksortól nyugatra fekvő és zömmel Ásotthalomhoz tartozó terület.
  288. Gucihögy: Gucihegy. Guczi hegy. sz. (I.: 1849: szőllőm guczi hegybe). Nevét az ottlakó családról kapta (a most is élő Guczi család ősétől). A belterülettől délkeletre kb. 1 km-re. Területe 15 hold. Talaja: laza, homokos, szőlőtermesztésre alkalmas. Jelenleg a Homokkultúra Szakszövetkezet szántóként használja, tagi földnek.
  289. Gud sor: Guczi sor. (~) Néhány házból álló tanyasor, nevét a Guczi családról kapta.
  290. Gácsér (K. J. I.: „1855 Kerle térképen Gátsér" (~). Ásotthalom határán, a belterülettől nyugatra, kb. 3 km-re fekvő határrész. Elnevezése a 19. század elején itt földet birtokló család nevéből származik. Talaja: laza homok, szőlő-, gyümölcs-, rozstermesztésre alkalmas. Ma nagyobb részt a Homokkultúra Szakszövetkezet tagi használatú földterülete.
  291. Fehér köröszt: Gazdasági köröszt. (~) Ke. Belterülettől 6—800 méterre délnyugatra, a kissori műút mellett. Anyaga gránit. Benke Ferenc kezdeményezésére adakozásokból emelték 1930-ban.
  292. Vörös Október téesz: Vörös Október Termelőszövetkezet. 1949 novemberében alakult a volt Gerle-birtokon. Több termelőszövetkezet is beleolvadt. A gazdálkodási nehézségek miatt egyesültek a Haladás Szakszövetkezettel, (bővebben: Szécsy György 73. oldaltól).
  293. Tüsöksor (K. J. I. (~). A belterülettől 2 km-re, nyugatra az örökföldek és a volt városi bérföldek határán húzódó dűlőút, amely mellett sűrűn tanyák épültek. Talaja: futóhomok, ezért akácfát telepítettek rajta, annak tüskéjéről kapta a tüsök elnevezést. Hossza kb. 2 km.
  294. Zsombóajjj: Zsombóalj. (~) 1. Belterülettől délkeletre, kb. 3-3,5 km-re. Zsombékos, vizenyős legelőterület, kaszálónak nem alkalmas. Területe 25—30 hold. Bíbic található benne.
  295. Bodor tanya: Bodor Antal tanyája. „Bodor kapitány" háza a Gerle-birtokkal határos, a Mórahalom—Röszke átkötő út mellett.
  296. Kizsgucihögy: Kisguczihegy. szö. (1.: kis+Guczi családnév4-hegy' szőlő) (~)
  297. Kántorház. Ocskai kántor háza, aki több éven át kántorizált Alsóközponton.
  298. Tót cincár: Tóth János hentes negyedik kerületi házánál vágta le a jószágokat és a település déli részét látta el hentesáruval; 12 gyermeke volt.
  299. Városi hegy (K.: Kisszéksós melletti szőlőhegy)
  300. Városhögy: Városhegy, sz, szö. (J. I. ~) A szőlőhegyi iskolától északra, a belterülettől délkeletre kb. 5 km-re, 40—50 hold, melyet szőlőtermelésre használtak. Talaja homokos. Jelenleg nagyüzemi termesztésre hasznosított.
  301. Kisszéksóstó (K.: Kis sziksós J. I.: Kerle térképen 1855 Kis Széksós (~). A belterülettől délkeletre fekvő északnyugat-délkelet irányú szikes tó, benne nád terem és gazdag madárvilág él.
  302. [Gergőhögy K. J. Jakabffy Lajos 1919. évi térképén szerepel.] Az adatközlők nem ismerik.
  303. László bognár tanyája: László Vince bognármester műhelye.  A bognár a századforduló után több helyi kovácsnak dolgozott. Az 1940-es évek végén szüntette meg bognárműhelyét a IV. ker 158 szám alatt.
  304. Fábi kocsma. A belterülettől 2 km-re délre, Ördögh Fábiánról kapta a nevét. 1935—38-ig működik tanyai kocsmaként. Ezekben az években az SZDP képviselője is tartott itt kortesbeszédet.
  305. Kisszéksós (K. J. I.  ~). Belterülettől délkeletre kb. 5 km-re Röszkével szomszédos határrész. Talaja: szikes, homokos.
  306. Tüsöksori mögálló: Tüsöksori megállóhely. Alsóközponttól 2 km-re, le- és fölszállás célját szolgáló feltételes megállóhely volt.
  307. Nesztorerdeje, e. (I.: 1760 Nesztor Erdeje, Nesztor erdő. Nesztor család név +erdő.) A tüsöksori kisvasúti megállótól délirányban valamikor volt erdő, amit felújítottak.
  308. Tót kovács: Tóth András kovácsmester. A kovácsmester IV. ker 153. szám alatti lakos nyugdíjasként is dolgozott.
  309. Futó Dobó tanya: Dobó Miklós tanyája. A településtől 2 km-re kisebb majorszerű tanyaház. Nevét, hírét a benne élő, versenylovat nevelő és futtató Dobó Miklósról kapta. Az állami gazdaság területe.
  310. Szöllőhögy: Szőlőhegy, sz, szö. Kisszéksóstól délre elterülő szőlőművelésre alkalmas terület.
  311. Szöllőhögyi iskola: előbb Pogány Frigyes iskola. Klebelsberg Kunó kultuszmi nisztersége idején épült. 1945 után Szőlőhegyi iskola, kéttantermes. A tanítás évek óta szünetel.
  312. Balogsor: Balogh-sor (~). Belterülettől délre kb. 5 km-re lévő 3-4 tanya. Nevét az ottlakókról kapta. A család mintaszerűen gazdálkodott.
  313. Kaller-iskola: Kraller iskola. Nevét Kraller nevű gazdaemberről kapta, aki névadója mintegy 400 kh. kiterjedésű dűlőnek, határrésznek, amelynek művelési ága szőlő, szántó, legelő. A belterületi Öregiskolához hasonló stílusban épült. Több évtizedig László István tanította az osztatlan iskola 25—30 fős diákcsoportjait. A 60-as évek elején Fodor Vincéné tanítónő zárta be az iskola kapuit. Jelenleg a Szegedi Ruházati Szövetkezet szőrmekikészítő üzeme működik benne.
  314. Kallerhögy: Krallerhögy sz, szö. (K. I.: Kerle 1855-ös térképén Kraller hegy (~). 18. századi első szőlőtelepítőjének nevét viseli a terület. A belterülettől délre kb. 2 km-re, területe 35-40 hold. Talaja: laza homok, szőlő-, gyümölcs termelésre alkalmas terület.
  315. László major: László Mihály, majd Kálmán birtoka.  (J.  . Múlt századi tulajdonosa a kb. 600 kat. holdas László Mihály pusztai kapitány, akinek a fia mintaszerű gazdaságot vezetett. (Két leánya és veje folytatta a gazdálkodást: Damásai Kamii és Kozmovszky Rezső). Ezen és a Gerle-birtokon alakult ki a Vörös Október Temelőszövetkezet.
  316. Sátányok iskolája: Szobros iskola: Királyhalmi iskola. (J. ~) A település belterületétől 4 km-re délnyugatra, 1853-ban épült iskola. Eredetileg a földet adó Wolford, ragadványnevén Sátán családról nevezték el. Ferenc József császár 1883. évi látogatása után kapta a Királyhalmi iskola nevet. 1977-től a tanítás szünetel, jelenleg üresen áll.
  317. Szűcs tanya: Szűcs Pál tanyája, aki cséplőtulajdonos is volt. A homokos talajon is könnyen járó „füstös" igen sok kisgazda gabonatermését csépelte el.
  318. Szűcs tanya: Szűcs István esküdt tanyája. A jobb módú, jól gazdálkodó gazda igen népszerű volt.
  319. Kiserdő. (~) e. A belterülettől délre kb. 3 km-re lévő 2-3 hold akácos, a Vörös Október tulajdona. A homok megkötésére telepítették. Talaja: laza futóhomok, termesztésre alkalmatlan. Jelenleg is akácerdő.
  320. Libihögy. (J. I. ~) A belterülettől délkeletre, területe 10-15 hold. Talaja: homok, szőlő-, gyümölcstermesztésre alkalmas. Jelenleg a Homokkultúra Szakszövetkezet mint szántót használja.
  321. Betyárok tanyája. (~) A Bóka tanyától keletre Rúzsa Sándorék tanyázó helye, szálláshelye volt.
  322. Baksi part. (~) sz. A belterülettől délkeletre kb. 6 km-re. A múltban szőlőtermelésre  használták.  Talaja igen laza futóhomok, mezőgazdasági termelésre nem alkalmas, gyenge minőségű. Jelenleg közös használatú földek vannak itt. Területe: 20-25 hold.
  323. Burgerhögy. sz, szö (J. I. ~) Madarásztótól keletre, zömmel Röszke területén helyezkedik el. Szőlő, szántó, tagi gazdálkodásban művelt terület.
  324. Halmi suszter: Halmai Sándor cipészmester tanyája. A 40-es években dolgozott.
  325. Ásotthalomfölső: Fölső Ásotthalom.  (~). Ásotthalom legkeletibb része, Mórahalomhoz tartozó rész a belterülettől nyugatra kb. 4 km-re. Területe: 80—100 hold. Talaja: homokos, szőlő-, gyümölcstermesztésre alkalmas. Részben a Szegedi Állami Gazdasághoz, részben a Homokkultúrához tartozik, jelenleg is szőlő-, gyümölcstermesztésre hasznosítják.
  326. Királyhalom mögálló: Ásotthalomfölső kisvasúti megálló. A viták elkerülése miatt történt a névváltoztatás. Le- és felszállás céljául szolgáló hely, a község határa mellett.
  327. Belsőásotthalom (K. J. I. 1855 Kerle térképen Belső ásott halom) Krallertól délre elterülő nagyobb szántóterület.
  328. Paplógóhögy: Paplógó hegy: Lógóhögy. S, szö. (I.: 1840 körül Giba-féle tekkönyvben: Lógó Hegy). Madarásztótól kissé északkeletre, a belterülettől délkeletre kb. 2-3 km-re, területe 20-30 hold. Talaja: laza homok, szőlő-, gyümölcstermesztésre alkalmas. Jelenleg közös telepítésű gyümölcsös. Nevét a Paplógó családról kapta.
  329. [Rókahögy: Rókahegy (L: róka+hegy 'szőlő'. A rókák egykori tanyázó helye gyakran szolgál a föld megnevezésére.) I. által megjelölt területen Kisszéksóstól északnyugatra.] Az adatközlők nem ismerik.
  330. Ótványi malom: Vörösmalom. Belterülettől délre kb. 5 km-re épült szélmalom. Nevét Oltványi nevű gazdától kapta, aki építette. A Zsámboki soron működött, ma már a romjai sem találhatók.
  331. Zsámboki-sor. Zsámboki Mihály és fiai háza a IV. kerületben egy semlyék szélén, több ház épült erre, az Oltványi-féle malom is, közös nevük lett a Zsámboki-sor.
  332. Frejburgerhögy: Freiburgerhegy. sz, szö. (J. I. (~) I.: A 18. században bevándorolt német család a szőlő telepítője. Utóbb Nagyszéksóstól délre elterülő szántót és szőlőt nevezték így.
  333. Madarásztó Mf. (K. J. I.: 1778: Buday Mihály felmérésében Madarász Tóó. 1855: Kerle térképén Madarász Tó. (~) A belterülettől délre kb. 1,5 km-re 5 km-ig. Területe: 60-70 hold. Talaja: vizenyős, nádas terület. Hal még ma is van benne, egy halásztársaság felügyeletében. Kisebb része a Vörös Október használatában volt, most a Homokkultúrához tartozik. Vadmadarak, víziszárnyasok, vadkacsa, vöcsök, bíbic, valamint róka, pézsmapocok, görény, mezei pocok találhatók.
  334. [Szántó dombja (I.: 1814 Buday felmérésében: Szántó Dombja, keletkezési idejét tekintve a 17. század végére tehető. Az I. által jelzett területen a Madarásztótól északra]. Az adatközlők nem ismerik.
  335. Volford tanya, Vörös Sátán tanyája Wolford Lajos cséplőgéptulajdonos, nagygazda tanyája. Ő már Fordson traktort alkalmazott, amivel elevátort is üzemeltetett.
  336. Fúrús bót. Tanyai házibolt, szatócsbolt, vegyeskereskedés. Nevét volt tulajdonosáról, a boltvezetőről kapta.
  337. Nagysömjék. Belterülettől délre 4 km-re, Csipaktól északra, a csipaki iskola mellett kb. 200 holdnyi területen. Áthúzódik rajta a Kissor-Tüsöksori vízelvezető csatorna, amely a Madarásztóba vezet. Talaja vízállásos, kaszáló, gyenge minőségű legelő. Állata a bíbic. Ma is semlyék, legelőnek használják.
  338. Farkashögy. sz. (K. J. L: Giba-féle telekkönyvben 1840 körül: Farkas Hegy). Kb. 30-40 holdas szőlőhegy, majd a régi szőlő kipusztulása után őszibarackos, most szántóföld. Családnévi eredetű.
  339. Zsámboki sömjék: Zsámboki semlyék 1. Belterülettől kb. 6 km-re. Talaja: legelő, vizes semlyék. Nevét az ottlakó Kiss család ragadványnevéről kapta. Területe 30 hold.
  340. Zsámboki malom. Az 1870-es években épült, a belterülettől délre kb. 6 km-re lévő szélmalom. A századforduló idején szűnt meg. Búzát, rozsot, árpát őröltek, kölest is hántoltak benne.
  341. Velez. 1, sz, szö. (K. J. I.: Kerle térképen 1855 Velez). Ásotthalom—Mórahalom határán, a belterülettől délnyugatra kb. 5-6 km-re fekvő határrész. Talaja homok, szőlő-, gyümölcstermesztésre alkalmas, laposabb része legelő. Ma a Homokkultúra Szakszövetkezethez tartozik, részben tagi, részben közös használatú földek.
  342. Sátán-malom: Wolford-malom: Wolford György malma. Belterülettől délnyugatra kb. 5 km-re fekvő gőzmalom. Kezdetben nemcsak a környék, hanem a távoli határrészek őrölnivalóját is idehozták. Wolford György építette a százaforduló előtt. Minőségi őrleménye miatt messze földön híressé vált (Kelebia, Zsombó).
  343. Fugel kovács műheje: Fugel Balázs kovácsmester műhelye IV. ker. 78. Csipak iskolától keletre volt.
  344. Csipak iskola: Madarásztói iskola (K. J. (~). A belterületi Kőiskolához hasonló stílusban épült, két tantermes iskola. Évtizedeken keresztül szorgalmas tanítóként működött „Józsa mama" — Klukovitsné. Az iskola melletti szolgálati lakás már Klebelsberg miniszter idejében épült. A 70-es években már csak alsó tagozatos oktatás folyt.
  345. Csipakiskolai harangláb. Reggel, délben, este, a tanítás kezdetét jelezte, és misére beharangozást. Ma már nem használják.
  346. Vajas kovács: Vajas Imre kovácsmester műhelye.
  347. Madarászi csárda: Madarász csárda (K. ~). A 19. század első felében épült a horgosi út mellett. A Szeged—Szabadka közötti hajtóút mellett, dombon épült csárda Rózsa Sándor mulatóhelye volt. A csárda a határúton épült, egy része Magyarországon, másik része Jugoszlávia területén feküdt. A tulajdonosa olyan pálinkafőző-felszerelést készített, amit szekérre épített, figyelemmel arra, hogy Magyarország felől jöttek-e a dugott pálinkafőzőüzemet ellenőrizni, vagy Jugoszlávia felől, mert aszerint a kedvező oldalra vontatta lóval vagy emberi erővel a főzdét. Ezután már a pénzügyőrök nem tehettek ellenőrzést, mert nem a saját országukon belül történt a kifőzés, a kihágás. A csárda épületét lebontották és a gazdasági iskola melletti tornatermet építették belőle, azóta azt is lebontották.
  348. Bangó tanyai tejcsarnok, tejbegyűjtő. A Csipak iskolával szembeni tanyánál volt a városi feldolgozásra szánt tej átvevőhelye.
  349. Csárdaiskola: Madarászi iskola (K.) Madarásztó, illetőleg a madarászi csárda mellett volt tanyai iskola. 1944 őszén a tanítás megszűnt, utolsó tanítás Vastagh Pál irányításával folyt. Az 50-es években a politikai helyzet miatt lebontották, építőanyagát a volt gazdasági iskola melletti tornaterem építéséhez használták fel.
  350. Béróhögyi harangláb. A harang már régebben eltűnt, a harangláb egy éve dőlt ki.
  351. Csárdafőd: Csárdaföld. 1. (J. I (~) L: „1840 Giba-féle telekkönyv: Madarász Csárda Földje." Madarásztó délnyugati partjánál, a két árok között a Horgos irányába vezető út végénél terül el. A Madarászi csárda a terület névadója. Sík, füzessel benőtt legelő. Területe kb. 3 hold.
  352. Újosztás. (I. ~) A Madarásztó és a madarásztói iskola között 1945 után kiosztott földterület.
  353. Lovászihögy: Lovászihegy, szö. (K. J. I. ~) A belterülettől délre kb. 6 km-re a Madarásztótól nyugatra. Sík fekvésű, talaja homokos, nagyüzemi szőlőter mesztés folyik. Nevét egy nagyobb földterületet használó tulajdonosáról kapta.
  354. Béróhögy: Béróhegy. szö. (K. J. I. ~) I.: „Giba-féle telekkönyv lapjain 1840 körül: Béró Hegy. 1830-ban Béró János Senior a város tisztviselője volt." Szőlőtelep a belterülettől délre 6 km-re. Területe 60-70 hold. Talaja: ritka homok, szőlő-, gyümölcstelepítésre alkalmas. A trianoni békeszerződés idején a horgosiak tulajdonában, jelenleg a Homokkultúra Szakszövetkezet szőlővel beépített területe.
  355. Kirisor. (~) A belterülettől délnyugatra kb. 7 km-re, hossza 2 km. Nevét az ottlakó Kiri családról kapta. Nevük a török időkre vezethető vissza, eredetileg Kűriek voltak. Tanaszi rét mellett található.
  356. Tanaszi-rét: Tanaszi főd. 1. A KirisorXól keletre, délre terjed a jugoszláv határig. Területe kb. 200 hold. Nevét a múlt század közepén élő Tanas-Tanács-Tanaszi családnevekről kapta. Talaja vízállásos, gyenge minőségű réti szénát ad.  Legelő céljára használják.  Pihenőhelye  a vadkacsáknak, rókáknak, fogoly családoknak. Jelenleg is több őzcsalád él itt. Rendkívül kevés a vadnyúl. A magasabb részeken szántóművelés folyik.
  357. Mező Imre tanyája (~) Mező bácsi bűbájos ember, kackiás bajusszal, aki biciklivel közlekedett. Ha valakin vagy jószágon rontás volt, akkor őt hívták. A 60-as években halt meg. Tanyája az államhatárhoz kb. 250 m-re van.
  358. Gatya-főd. sz. A település belterületétől délnyugatra kb. 10 km-re a Tanaszi alsó széle. Nevét feltehetőleg a mai Míg (Mónár) család egyik ősétől kaphatta, ugyanis az egyikről azt tudjuk, hogy mindig bőszárú gyócsgatyában járt. Tanyájukhoz kb. 20-25 kh. földterület tartozott.
  359. Béró. sz. (K. J. I.) A múlt században élt szegedi polgárcsaládról kapta a nevét. Szántóterület.
  360. Ilovai tanka Mf. (~) Lankás, vizes rét kátyúval, gödrökkel. A belterülettől délkeletre kb. 5 km-re, ingoványos, zsombékos vizenyős, süppedős hely. Ezen okoknál fogva hasznosítása alig lehetséges. Nevét régi, Ilovai nevű tulajdonosáról, nagygazdáról kapta. Róka és egyéb állatok találhatók benne.
  361. Bénimalom. Belterülettől délre, 6 km-re, a Tanaszi rét mentén volt szélmalom. Nevét Benő keresztnevet viselő tulajdonosról kapta. Gabonát őröltek benne, de tartottak ott csutrit is.

   

  5. A földrajzi nevek betűrendes mutatója


  Belterület

  Ady tér 7
  ÁFÉSZ-iroda 158
  Alkotmány utca 23
  Állatorvosi rendelő 62
  Állomás 187
  Arató utca 17
  Babarczi cipész műhelye 28
  Babarczi Ferenc háza 12
  Bálint-bolt 119
  Bálint gödrök 161
  Balogh-koporsós 118
  Balogh-borbély 120
  Bankház 126
  Bankó-kocsma 176
  Barmos iskola 39
  Bartók Béla utca 136
  Bástya sor 20
  Batki gödrök 161
  Becző-bolt 38
  Béke köz 184
  Béke utca 177
  Benzinkút 8
  Birkajárás 24
  Bölcsőde 67
  Borfelvásárló 115
  Buszállomás 97
  Bütyök-bolt 119
  Csend utca 45
  Csöke kőműves 156
  Csöke szobafestő 178
  Császár kőműves 68
  Cukrászüzem 174
  Cukros-Mariska néni háza 26
  Dankó utca 19
  Délibáb utca 53
  Diákotthon 157
  Dobó István utca 1
  Domb utca 139
  Dosztig iskola 59
  Dózsa György utca 142
  Egészségház 69
  Egyenlőség utca 52
  Engine koszorús 153
  Erkel Ferenc utca 135
  Erkel Ferenc Művelődési Ház  
  Erzsébet-szobor 90
  Felszabadulás utca 5
  Felszabadulás útja 5
  Felvásárlótelep 192
  Filmszínház 165
  Fináncia 30
  Földművesszövetkezet 158
  Földműves utca 198
  Főzde 164
  Frauenhoffer Mihály hentes 122
  Fürdő 89
  Fürtön Miklós kőműves 42
  Füzes utca 180
  Galgóczi-lakatos 43
  Gazdasági Egyesület 159
  Gazdabolt 259
  Gazdasági iskola 195
  Gépállomás 130
  Gépállomási lakások 170
  Gerle-malom 160
  Gimnázium 40
  Guczi-cipész háza 31
  Gyepsor 137
  Gyermekrendelő 66
  Hajdú borbély 110
  Hajdú műszerész 86
  Hajdú-bolt 103
  Hajdúné koszorús 78
  Hajtó út 5
  Haladás Mezőgazdasági Szakszövetkezet 130
  Hangács paprikakészítő 81
  Hangya 125
  Határőrlaktanya 88
  Hobbikertek 55
  Hódi kovács háza 80
  Homokkultúra Mezőgazdasági Szakszövetkezet 130
  Honvéd utca 50
  Horváth (Supi) kovács műhelye 171
  Hunyadi liget 6
  Iskola 40
  Iskola utca 190
  István király utca 131
  Jókai utca 182
  József Attila utca 22
  Juhász Gyula utca 48
  Kalász utca 199
  Kálvária 98
  Kapás utca 18
  Kápolna 96
  Kátéesz 104
  Kati néni kávézója 37
  Katona vendéglő 159
  Kecskeméti pék 114
  Kenyérosztó domb 93
  Kertész utca 181
  Kinyérvári domb 93
  Kinyérváró halom 93
  Kisáruház 125
  Kisbank 70
  Kisbolt 11
  Kiss Balázs boltja 111
  Kiss-koporsós 150
  Kissori út 186
  Kisvasút utca 201
  Kodály Zoltán utca 147
  Kőiskola 56
  Kölcsey Ferenc utca 148
  Kölcsönző 107
  Könyvtár 127
  Kossuth park 2
  Kószó Dezső haszonvas felvásárló 124
  Kótyel juhvágó 151
  Közigazgatási Kirendeltség 64
  Községháza 64
  Köztársaság utca 46
  Köztisztasági Fürdő 89
  KTSZ 104
  Kultúrház 159
  Labancz-bognár 32
  László-bognár 10
  Lázár fatelep 85
  Lenin út 131
  Lőtér 7
  Májusi, utca 196
  Malomköz 154
  Méntelep 99
  Mező Imre utca 138
  Mikszáth Kálmán utca 145
  Móra Ferenc utca 49
  Mozi 166
  Mulati-cipész 116
  Munkácsy Mihály utca 134
  Művelődési Ház 159
  Nádas utca 183
  Nagy Mihály hentes 122
  Nagybank 87
  Negyvennyolcas emlékmű 91
  Némethné fodrász 129
  Nyár utca 13
  Oncsa házak 16
  Omnibusz állomás 72
  Oravecz-kárpitos 168
  OTP 87
  Otthagyi szöllők 2
  Óvoda (régi) 121
  Óvoda 100
  Önkiszolgáló bolt 122
  Öreg temető 76
  Öregek Napközi Otthona 25
  Papírbolt 174
  Paplógó Antal lakatos műhelye 108
  Paprika köz 189
  Paprika-telep 194
  Park 71
  Pártház 126
  Patika 165
  Pékség 162
  Pénzügyőrség 30
  Petőfi Sándor utca 41
  Piactér 57
  Plébánia 94
  Pölös-borbély 109
  Polyák asztalos műhelye 33
  Pópity-borbély 113
  Posta 60
  Pramonád 71
  Presszó 122
  Rákóczi tér 188
  Régiposta 191
  Remény utca 141
  Rendőrség 61
  Révész-kocsma 84
  Rigó utca 36
  Rokkant fődek 6
  Rózsa utca 47
  Rziha Károly hentes 79
  Ságvári köz 4
  Sarló utca 172
  Sebők Mátyás kiskereskedő 175
  Sebők Papp Mihály fodrász 163
  Smidt-cipész 29
  Sportpálya 185
  Szabadság utca 51
  Szabó Mihályné szatócs 106
  Szabóné fodrász 117
  Szabó Szilveszterné koszorús 152
  Szántó utca 14
  Széchenyi utca 146
  Szécsi Imre borbély 77
  Szegedi utca 73
  Szegfű utca 197
  Szelgrád János kiskereskedő 34
  Szelka szerviz 132
  Szikvízüzem 179
  Szociális Otthon 88
  Szovjet emlékmű 92
  Szőlő utca 140
  Szörényi Ferenc boltja 167
  Szövetkezeti utca 144
  Szülőotthon 157
  Takarékszövetkezet 70
  Tanács Ferenc fuvarozó 149
  Tanács Imre kiskereskedő 21
  Tanácsháza 64
  Táncsics Mihály utca 44
  Tápbolt 128
  Tavasz utca 200
  TBC-átképző 88
  Tejcsarnok 123
  Templom 96
  Templomfőd 95
  Tömörkény István utca 143
  Tóth-asztalos 172
  Tóth János kovács műhelye 82
  Tüdőgondozó 63
  Tüzép 193
  Tűzoltóság 65
  Új-temető 54
  Úttörő utca 32
  Varga Illés kőműves 101
  Varga Mihály kovács műhelye 27
  Varga József paprikakészítő 155
  Varga Ferenc szabó műhelye 83
  Varga Illésné koszorúkészítő 75
  Városháza 64
  Vásártér 9
  Vass Illés műszerész 102
  Vaszkó-kocsma 112
  Vegyibolt 107
  Vér István asztalos 169
  Világháborús emlékmű 90
  Villanytelep 133
  Víztorony 58
  Volford-szeszfőzde 105
  Zádori Lajos kovács műhelye 74
  Zöldkereszt 66
  Zrínyi utca 3

   

  Külterület

  Arankahögy 215
  Ásotthalomfelső 326
  Bajai út 241
  Baksi part 323
  Balogh-sor 313
  Bankó tanyai-tejcsarnok 349
  Belsőásotthalom 328
  Belsőjárás 214
  Bénimalom 362
  Béró 360
  Béróhögyi harangláb 351
  Béróhögy 355
  Betyárok tanyája 322
  Bikaistálló 267
  Birkajárás 240
  Biteszék 271
  Biteszéki megálló 257
  Bodor tanya 296
  Burgerhögy 324
  Butika-ház 285
  Csárdaföld 352
  Csárdaiskola 350
  Császár partja 218
  Császárrétje 220
  Császárvíz 223
  Csipak iskola 345
  Csipakiskolai harangláb 346
  Dobó 286
  Dobó-kocsma 268
  Dobó-féle szélmalom 247
  Fábi-kocsma 305
  Farkas 217
  Farkashögy 339
  Farkas tanya 226
  Fehér köröszt 292
  Felsőnagyistványi harangos 213
  Folyó 245
  Frejburgerhögy 333
  Fugel-kovács műhelye 344
  Fürtönsor 283
  Fúrús-bolt 337
  Futó Dobó tanya 310
  Gácsér 291
  Gácsérhögy 287
  Gáspártelek 281
  Gátőrház 224
  Gatya-föld 359
  Gergőhögy 303
  Görbeház 273
  Guczihögy   289
  Guczi-sor 290
  Hajdú-bognár műhelye 269
  Halászka 203
  Halmai Sándor cipész tanyája 325
  Hétágú út 206
  Ilovai tanka 361
  Ipar-szőlők 278
  Kántorház 298
  Katapart 282
  Kazi-erdő 265
  Kazihögy 266
  Kerekiskola 219
  Királyhalom megálló 327
  Kirisor 356
  Kiserdő 320
  Kisszéksós 302
  Kisszéksóstó 306
  Kisguczihögy 297
  Kollár-sugarút 234
  Komócsin-féle szeszfőzde 232
  Kószó-bognár tanyája 251
  Kószóhögy 253
  Kószóhögy 284
  Kószó-tejgyűjtő 237
  Kraller-iskola 314
  Krallerhögy 315
  Kupak tanya 242
  Kutyaménes 236
  László bognár tanyája 304
  László-major 316
  Libihögy 321
  Lovászihögy 354
  Ludasihögy 208
  Madarászi csárda 348
  Madarásztó 334
  Magyar köröszt 248
  Malmos Babarczi-tanya 233
  Malmos csatorna 244
  Masa-tanya 216
  Masa-rét 260
  Masa-kanyar 235
  Meló semlyék 255
  Mező Imre tanyája 358
  Minta Dobó-tanya 259
  Móradomb 238
  Móricz-sarok 202
  Nagy István szőlő 211
  Nagy-sziksós 211
  Nagyistván 209
  Nagyistvánerdő 210
  Nagy Istvány 212
  Nagysemlyék 338
  Nagyszéksósi öregiskola 275
  Nagyszéksósi új iskola 276
  Nagyszéksóstó 250
  Nesztorerdeje 308
  Oltványi-malom 331
  Orosz dűlő 228
  Ötágú út 263
  Paplógóhögy 329
  Radvánszki-köröszt 222
  Rókahögy 330
  Rusahögy 272
  Rúzsahögy 227
  Sátán-malom 343
  Sátánjárás 288
  Sátányok iskolája 317
  Szabóhögy 221
  Szántó dombja 335
  Szécsi-kanyar 262
  Szécsi Tóni-tanya 261
  Széksósi harang 277
  Széksóstói állomás 279
  Széksóstói bolt 280
  Széksóstói műút 274
  Szent János 246
  Szöllőhögy 311
  Szőlőhegyi iskola 312
  Szűcs-tanya 318
  Szűcs István tanyája 319
  Szűcsház 256
  Tanácshögy 204
  Tanaszi-rét 357
  Telefonos út 205
  Tepszihögy 258
  Tóth Cincár tanyája 299
  Tóth kovács tanyája 309
  Tóth kovács műhelye 252
  Tüdő-köröszt 225
  Tüsöksor 294
  Tüsöksori harangláb 270
  Tüsöksori megálló 307
  Tyúkászház 226
  Tüsöksori megálló 307
  Tyúkászház 226
  Újosztás 243
  Újosztás 353
  Utászház 264
  Vajas kovács műhelye 347
  Városhögy 301
  Városi hegy 30
  Velez 342
  Virágzó-kultúrház 231
  Vörös Október Termelőszövetkezet 293
  Wagner-erdő 229
  Wagner-tanya 230
  Wolford-tanya 336
  Zákányi út 207
  Zombori-tanya 254
  Zsámboki semlyék 340
  Zsámboki-sor 332
  Zsámboki szélmalom 341
  Zsigaház 239
  Zsombóalj 295

   

    
  Előző fejezet Következő fejezet