TartalomVárosunk templomaÚjdonságokKeresésTartalomTechnológiaÜzlet.mórahalom.huMórahalom telefonkönyve

 

VÁROSUNK
Történet
A jelen
A jövö : tervek
Testvértelepülések
Térkép
Fotóalbum
Sport
TURISZTIKA
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
TÉRSÉGÜNK
HOMOKHÁT
IPARI PARK
PARTNEREINK
SAJTÓ

 

KÉPESLAP
VENDÉGKÖNYV

 


Átfogó Fejlesztési Terv

2000 - 2006


Település: Mórahalom
Kistérség: Homokháti

I. Infrastrukturális Programok

Kerékpárutak építése

Mórahalom városban megkezdődött a kerékpárutak létesítse, a teljes hálózat kiépítése azonban még nem fejeződött be. A városközpont területén meglévő Bajai úti kerékpárút és a városközpont között szükséges összeköttetést teremteni, illetve a városközpont és az Ipari Park között kell biztosítani kerékpáros közlekedést. Fontos továbbá, hogy a tömegvonzású helyek kerékpáron történő megközelíthetősége biztosított legyen, így az új településrészek bevonása a hálózatba, az 55. sz. főút mellett ki kell építeni a kerékpárutakat a Szeged-Maty-éri kerékpárútig, másrészt az Ásotthalmi erdőig.

Önkormányzati útépítések

A korábbi évek tendenciájának megfelelően folytatni kell a pormentes úthálózat teljessé tételét, a belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátását.

Külterületi infrastruktúra fejlesztése

Mórahalom kiterjedt külterülettel rendelkezik, a lakosság jelentős hányada él tanyákon. A Szegedről, illetve más nagyobb városokból ideköltözők is többnyire külterületen vásárolnak maguknak ingatlant. Emiatt elengedhetetlen feladat a külterületi utak karbantartása, a tanyai villamos- és gázhálózat fejlesztése, illetve a hiányterületeken kiépítése, a tanyai vízellátás megoldása.

 • Településeket elkerülő utak fejlesztése I.
Mórahalom várost elkerülő utak létrehozása

A térség közúti hálózatsűrűsége közepes, hiányoznak a Mórahalom várost elkerülő utak. A Mórahalom várost terhelő átmentő forgalomnak két fő iránya van: a Baja-Szegedi, illetve a Zákányszék-Röszke vonal. Az M9-es gyorsforgalmi út kiépítése az 55. sz. főút északi elkerülő szakaszát feleslegessé teszi, inkább a város déli oldala mellett, az iparterület szélén látszik szükségesnek elkerülő út kiépítése. Ugyancsak szükséges az északi gyűjtőút kiépítése, mely lehetővé teszi, hogy a város központját minden oldalról el tudja kerülni az átmenő forgalom.

 • Településeket elkerülő utak fejlesztése II.
Mórahalom – Ruzsa összekötő szakasz kialakítása

Jelenleg nincs megfelelő közúti kapcsolat a két település között, a javasolt útépítés lehetővé teszi a két település közötti terület feltárását.
 
 
 
 
 
 

 • Informatikai és adatátviteli rendszerek fejlesztése
Települési komplex informatikai rendszer kiépítése – Intelligens város

A jóléti demokráciákban az egyik legalapvetőbb emberi jog az információhoz jutás joga. Az “intelligens város program” a számítógépes tudásanyagra, eszközrendszerre építve kívánja megvalósítani a jövő évezred települését, ahol az információ a városi hálózaton intézmények között cserélhető, továbbítható a kábeltelevíziós hálózaton keresztül pedig maga a polgár is bekapcsolódhat. Cél egy olyan továbbfejleszthető kábeltelevíziós hálózat kiépítése, mely biztosítja a szabadabb információáramlást, bővíti a kikapcsolódási, televíziózási lehetőségeket, lehetőséget ad egy helyi televíziós csatorna létrehozására, valamint továbbfejlesztéssel egy helyi számítógépes informatikai hálózat kialakítására nyújt lehetőséget. Az önkormányzati intézmények hálózatra való bekötésével szabadabbá válik az információáramlás, az ügyintézés felgyorsítható (elektronikus posta)

 • Árvízvédelem fejlesztése
Belvízvédelem

Mórahalom város bel- és külterületén a csapadék okozta belvízveszély elkerülése végett csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása, felújítása, új szakaszok létrehozása, a vésztározók és befogadók zavartalan működésének megteremtésével. A munkálatok gyors és szakszerű elvégzéséhez szükséges gépek és berendezések beszerzése.

 • Egyéb vízügyi fejlesztések
Külterület vízellátási problémáinak kiküszöbölése

A tanyánkénti saját vízellátó rendszer ideiglenes jellegű, megbízhatósága minimális, a kismélységű kutak fertőzésveszélye jelentős. Ennek elkerülése érdekében célszerű helyzetfelmérést, vizsgálatokat, vízminőség-ellenőrzést végezni, illetve a nagyobb tanyacsoportok, tanyaközpontok közelében törpevízművet kialakítani.

 • Logisztika-fejlesztés
Szövetkezetfejlesztési központ létrehozása

Nemzetközileg is versenyképes, a szomszédos országokkal való együttműködés feltételeit javító logisztikai szolgáltatásokat nyújtó térségi központ kialakítása a cél, mely olyan szervezetfejlesztési folyamatokat is integrál, ahol a primér szövetkezetek együttműködése révén szekunder szövetkezi szolgáltatások és ipari kapcsolatok alakulnak ki. További cél olyan mezőgazdasági információs rendszer működtetése a központ révén , mely lehetővé teszi a beszerzési és értékesítő szövetkezetek egységes fellépését a bel- és külpiacon egyaránt. A program infrastrukturális hátterét a Homokhát Térség Agrár-Ipari Park biztosítja.
 

2. Lakásszektor fejlesztése

 • Fiatal házasok lakásszerzésének előmozdítása
Fiatalok lakásszerzési támogatása

A város elnyerte az Ipari Park címet, melynek eredményeként több száz új munkahely létesül a jövőben. Ennek okán a környék munkavállalói jelennek meg a Parkban alkalmazottként, akik vagy családostul áttelepülnek, vagy vállalják az ingázást. Célunk, hogy lakásszerzés támogatásával, illetve új lakások építésével kiváltsuk az ingázás okozta időkiesést és költséget. A város fiataljait arra ösztönözzük, hogy a városban maradjanak, ezért ezzel is segíteni kívánjuk egzisztenciájuk megteremtését.
 
 

 • Nyugdíjasházak létesítése
Idősek Otthona

A település demográfiai mutató kedvezőtlenek, magas az időskorúak aránya, különösen külterületen. Az átlagéletkor a tanyai területeken általában emelkedik, s jellemző, hogy egyedül élnek. A program célja olyan intézmények kialakítása, ahol lehetővé válik a család nélkül maradt idős emberek gondozása, egészségügyi, szociális, higiénés, mentális segítő szolgáltatások nyújtása helyben, és olyan közösségek kialakítása, melyek úm. “családpótló” szerepet töltenek be életükben.

Otthonházak csonka családok részére

A térségben a magas munkanélküliség, a megélhetési problémák következtében magas a válások száma, illetve az alkoholizmus okozta családi problémák. Az ilyen körülmények folytán otthon nélkül maradt, elsősorban kisgyermekes csonka családok átmeneti elhelyezését biztosítaná az otthonház családi körülményeik rendeződéséig.

3. Környezetvédelmi programok

 • Települések levegő-minőségének javítása
Külterületi véderdősávok létesítése

A város közigazgatási területén jelenleg szinte csak gazdasági erdő található. Az ÉNY- DK-i irányú szelek megfékezésére, és a belterületek védelme érdekében szükségesnek látszik véderdősávok létesítése. A szélmozgások okozta defláció jelentős károkat okoz, ellenük legjobban a jó talajvédő hatású mezőgazdasági kultúrákkal, így erdőkkel védekezhetünk, ez lehetővé teszi a talaj termőképességének megőrzését is.
 
 

Belterületi zöldövezetfejlesztés

Ökológiailag összekapcsolható “zöldfolyosók” létrehozása a településen. Új közparkok kialakítása, a tervezett és meglévő parkok fásított utcákkal történő bekapcsolása a zöldfelületi rendszerbe. A településközpontban elhelyezkedő intézmények, különösen a Városi Fürdő, játszótér, az óvóda-bölcsőde-iskola kertek zöldfelületének fejlesztése. A Piacteret és a Központi Parkot összekötő sétány kialakítása, a Szegedi út, Felszabadulás utca, Kissori út, - mint a városon átvezető utak - mentén egységes képet mutató zöld sávok kialakítása.

Az egymással összefüggő zöldfelületek együttesen kedvezően hatnak a mikroklímára (hőmérséklet) és a szálló por megkötését is segítik, s nem utolsósorban esztétikailag javítják a városképet.

 • Regionális hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Hulladékudvar kialakítása

Cél: a települési hulladékkezelési rendszer kialakítása, a szilárd és folyékony hulladékok rendszeres, környezetkímélő és gazdaságos gyűjtésének kiterjesztése, a lerakásra, ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladéklerakó kapacitásával való gazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés hatékony módszerének kidolgozása, illegális lerakóhelyek felszámolása, szemét feldolgozásának, hasznosításának megoldása, lakossági eredetű veszélyes hulladékok gyűjtési-kezelési módszereinek megoldása.

A hulladékudvar kialakítása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot deponálni, utóválogatni, értékesítésre elő lehessen készíteni.

 • Táj, erdővédelem
Külterületi tájrehabilitáció

Mórahalom területén a Körös-éri tájvédelmi körzeten belül három országos védelemre beterjesztett természeti terület található. A változatos, viszonylag érintetlenül megmaradt semlyékes és vízállásos területek kedvező feltételeket biztosítanak a védett és fokozottan védett állatfajok egyedeinek, valamint a vizes, szikes növénytársulásoknak. A termőföld tulajdonviszonyainak megváltozásával ezek a természetközeli állapotban lévő területek esetenként veszélybe kerülnek a művelési ág megváltozásával és kivonásával, a nem megfelelő állatok legeltetésével stb, ezért különösen indokolt a meglévő természeti értékek kiemelt védelme, s a természetközeli állapotú területek feltárása, és azok fennmaradásának biztosítása.

Fontos még az építmények (tanyai iskolák , vasútállomások) helyreállítása, egyedi tájértékek védelme, a felszínroncsolások, tájsebek felmérése, felszámolása, a táj esztétikai értékeinek javítása és megőrzése.

5. Egészségügyi program

 • Ellátás minőségének javítása:
Városi szakrendelő fejlesztése

Cél: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, szakellátás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, új épület kialakítása. A betegek helyben történő megfelelő színvonalú ellátása, mely szükségtelenné teszi a 20 km-re fekvő szakrendelőbe, ambulanciára történő utaztatásukat.

Ezáltal elérhetővé válik a beteg szempontjából a kényelmes hozzáférés, a szolgáltatási igénybevétele fizikai megterhelés nélkül, a vizsgálati eredményt kézhez kapó az orvosnak pedig lehetősége van azonnal szakkonzultációt kérni.
 
 

Mentőállomás működési feltételeinek javítása

A hatékonyabb egészségügyi ellátás érdekében cél a mentőállomás eszközrendszerének folyamatos fejlesztése egészségügyi gépbeszerzés útján, illetve a központi orvosi ügyelet kialakítása az állomás épületében.
 
 

 • Egészségügyi ellátórendszer fejlesztése
Városi Gyógyfürdő gyógyszolgáltatásainak fejlesztése

Cél: A gyógyhatású ásványvízben rejlő gyógyászati lehetőségek kiaknázása, a meglévő gyógyszolgáltatások minőségének javítása, bővítése, az orvosi kezelések természetes gyógymóddal történő hatékonyabbá tétele. Egészségturizmus meghonosítása a térségben.

6. Munkahelyteremtés

 • Kollégiumi rendszer fejlesztése
Szak- és középiskolai kollégium kialakítása

Cél: A jelenleg folyó szakiskolai képzésben és a jövőben beindítandó középiskolai képzésben részt vevő diákok kollégiumi elhelyezése.

Feleslegessé teszi a napi ingázást, illetve az elhelyezés biztosítása vonzóbbá, elérhetőbbé teszi az itt folyó képzést az ország távolabbi pontjain élő diákok számára.

 • Nyelvoktatás fejlesztése
Nyelvi labor bővítése, technikai ellátottságának fejlesztése

Cél: A nyelvi képzés eredményességének növelése, nyelvkönyvek, tanulást segítő segédanyagok, hang- és videokazetták, számítógépek beszerzése. Az oktatás kiterjesztése az általános iskolai képzésen túl a felnőttoktatásra. Térségi szintű nyelvi továbbképzések a helyi önkormányzatok dolgozói számára.

 • Közoktatás idejének és intézményhálózatának fejlesztése
Szakiskolai oktatás fejlesztése, középiskolai oktatás meghonosítása

Cél: A már eredményesen folyó, de még szűk hatókörű szakiskolai oktatás országossá tétele, az ehhez szükséges infrastrukturális és szakmai háttér megteremtése. A város és a térség általános problémájaként jelentkező alacsony iskolai végzettség kiküszöbölése érdekében szükséges a szakiskolai képzés mellett középiskolai képzés beindítása is.
 
 

 • Hátrányos helyzetűek oktatásának fejlesztése
Szakiskolai képzés hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek számára

Cél: A rossz anyagi helyzetű, munkanélküliséggel sújtott, illetve csonka családból származó fiatalok felkarolása, szakmához juttatása. Átképzéssel egybekötött felnőttoktatás a munkaerő-piaci folyamatokból kiesett tartós munkanélküliek számára. Az Ipari Parkba betelepült vállalkozások igényeinek megfelelő átképzések beindítása a térségi munkanélküliek körében.

 • Minőségbiztosítás bevezetése
A Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet termékeinek és szolgáltatásai versenyképességének, piacon maradásának biztosításához elengedhetetlen a minőségbiztosítás bevezetése.
 • Tartós munkanélküliség kialakulásának megakadályozását elősegítő programok
Mezőgazdasági reintegráció

A település agrárjellegéből adódóan a lakosság jelentős része mezőgazdaságból él. Cél a hátrányos helyzetű kistermelők támogatása, önálló termelő tevékenységük mellett integrációs szervezetekbe, szövetkezetekbe tömörülésének elősegítése szövetkezet-szervezés, beruházási-fejlesztési programok elkészítése, oktatási, szaktanácsadási rendszer működtetése révén.
 
 

 • Önfoglalkoztatás ösztönzése
Hátrányos helyzetű kistermelők támogatása

A szociálisan rászoruló, jövedelempótló támogatásban részesülő termelők támogatása szaktanácsadó foglalkoztatásával, aki a gazdálkodáshoz szükséges információszolgáltatással (termelési tanácsok, növényvédelem), közös alapanyagbeszerzés megszervezésével segíti a termelőket. Egyénre szabott képzések indítása, mely révén a programokban résztvevők képesek egyéni gazdaságukban, kertjükben rentábilis termelést megvalósítani.

Mikro- és kivállalkozásokat fejlesztő intézmény

Kisvállalkozások indulását, tevékenységét támogató intézmény, mely irodai infrastruktúrával, szolgáltatásokkal (jogi tanácsadás, üzemorvosi ellátás stb.), továbbképzéssel segíti munkájukat. Infrastrukturális hátterét az Ipari Park jelenti.
 
 
 
 

 • Tartós munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszasegítését elősegítő programok
A településen magas a jövedelempótló támogatásból élők aránya. Új munkahelyek alig létesülnek, hiányzik a korszerű szaktudás is. Fentieket figyelembe véve fontos olyan foglalkoztatási programok megvalósítása, mely az alacsony iskolai végzettségű, esetleg tartósan munkanélküli személyeknek is esélyt ad arra, hogy visszatérjenek a foglalkoztatásba, így közhasznú foglalkoztatás a városüzemeltetési feladatok ellátásában, illetve közmunkaprogramok indítása.

A helyi szakiskolában - a helyi illetve a térségi munkáltatók igényeinek felmérése után - olyan átképzési rendszer kialakítása a tartós munkanélküliek számára, mely révén lehetővé válik visszatérésük a munkaerőpiacra.

7. Szociális és gyermekvédelmi programok

 • Rehabilitációs intézmények fejlesztési programja
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

A településen elég magas a megváltozott munkaképességű személyek száma, mely kialakulásának oka a gyermekkortól végzett nehéz fizikai, mezőgazdasági munka. Foglalkoztatásuk a településen jelenleg nem kielégítő, a meglévő rehabilitációs foglalkoztatón túl szükséges további intézmények kialakítása, mely lehetővé teszi ezen hátrányos helyzetű csoport életesélyeinek javítását.

 • Átmeneti gondozás fejlesztési programja
Hátrányos helyzetű idősek ellátását javító szolgáltató ház létrehozása

Hátrányos helyzetű idős tanyai emberek és közössége életesélyeinek és életminőségének javítása, szociális, egészségügyi és kulturális szolgáltatások nyújtása, közösségfelmérés és közösségfejlesztés. Mindez olyan Szolgáltató Ház keretein belül, mely fizikai (ivóvízellátás, mosás, vasalás, házkörüli munkák, beteglátogatás, bevásárlás) és egyéb (vallásgyakorlási lehetőség, háziorvosi kihelyezett rendelés, jogi tanácsadás, kulturális rendezvények, filmvetítések) szolgáltatások igénybevételét biztosítja azok számára, akik család nélkül élnek.
 
 

 • Gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztési programja
Mórahalmi gyermekjóléti szolgálat működési feltételeinek javítása

Mórahalom 7 település gyámügyi-hatósági feladatait ellátó gyermekvédelmi körzetközpont. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. deklarálja a hazai gyermekvédelmi rendszer átalakítását. Ahhoz, hogy a létrehozott új struktúrák valóban jól működjenek, a gyermekvédelem minden egyes szereplőjének összehangolt tevékenységére, a gyermek sorsának hosszú távú megtervezésére, a gondozási feladatok megosztására van szükség.

Ezeket az igényeket együttesen igyekszik megvalósítani a Gyermekink védelmében elnevezésű új adatlaprendszer, mely nyilvántartásra és a gyermek egyéni nevelési programjának megszervezésére szolgál. E rendszer vezetése a nominális rendszer mellett nagyon megterhelő a gyermekjóléti szolgáltatást végzők számára. A munka megkönnyítése érdekében szükség lenne számítógépes adatrendszer kidolgozására, számítógépek beszerzése. A szolgáltatások bővítését szolgálná továbbá különböző tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok beszerzése, s ezen keresztül a lakosság egészségügyi és életvezetési problémáinak enyhítése. Ugyancsak szükségesnek látszik a meglévő helyiség mellett egy várószoba kialakítása a megfelelő eszközökkel és berendezésekkel együtt.

 

8. Kulturális és egyéb fejlesztések

Térségi Művelődési Központ létrehozása

Cél a kulturális és civil közélet rendezvényei közösségformáló szerepének kiaknázása révén a térség települési kapcsolatainak erősítése, a közös múltból eredő hagyományok ápolása, átörökítése nemzedékről nemzedékre. A központ kultúra közvetítő és szolgáltató házként működne, szabadidős programokkal, szociális szolgáltatásokkal, közhasznú információk nyújtásával, illetve helyet adna tanyakonferenciáknak, kiállításoknak, kórustalálkozóknak, ifjúsági rendezvénysorozatoknak. A településen immár hagyományossá vált kulturális szomszédoló is helyet kapna itt.

 

Térségi üdülőközpont létrehozása

Cél: az idelátogatók megismerjék a Mórahalom környéki tájat, természeti kincseit, tanyavilágát, kulturális életét, történelmi múltját, s mindeközben kikapcsolódjanak.

 
 
 

 • Műemlékvédelem
Országos és helyi védettségű épületek, objektumok feltérképezése, állapotának felmérése, szükséges rekonstrukciója a településen.
{

oldal Mórahalom Város Polgármeteri Hivatalának honlapjának része, amely az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával jött létre, 1999-ben.